Zameranie a cieľ kongresu

Kongres bude organizovaný v rámci 20. Feriancových dní. Podujatím chceme vzdať poctu niektorým z našich najvýznamnejších zoológov, jednej z vedúcich osobností slovenskej zoológie, ornitologičke Prof. Dr. Zore FERIANCOVEJ-MASÁROVEJ bývalej pracovníčke SAV (do r. 1969), neskôr Univerzity Komenského, kde pôsobila na rozličných zoologických a ekologických katedrách a ústavoch (85 rokov v r. 2015); významnému slovenskému ornitológovi európskeho formátu, zoológovi Zemplínskeho múzea v Michalovciach od r. 1973 – Mgr. Štefanovi DANKOVI (70 rokov v r. 2016); poprednému zoológovi a učiteľovi, odborníkovi na dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu, ktorý ako prvý na Slovensku vypracoval metodiku plošnej deratizácie miest a obcí - RNDr. Jozefovi BRESTOVSKÉMU (70 rokov v r. 2016) a zoológovi v Krajskom ústave štátnej ochrany prírody v Prešove, ktorý študoval ekológiu vlka v oblasti Karpát, ďalej rozšírenie vydry a jej ochranu na východnom Slovensku, od roku 1993 pôsobí ako gréckokatolícky kňaz – RNDr. Jozefovi VOSKÁROVI (80 rokov v r. 2016). Uvedení zoológovia budú na kongres pozvaní.

Účastníci kongresu budú môcť prezentovať výsledky výskumu zo všetkých odvetví zoológie:
• taxonómie
• morfológie
• ekológie
• etológie
• aplikovanej zoológie
• monitoringu a ochrany živočíchov
• paleontológie živočíchov
• evolučnej zoológie
• molekulárnej ekológie
• evo-devo  

Na kongrese sú srdečne vítaní všetci – profesionálni aj amatérski záujemcovia o zoológiu, bádatelia, učitelia a študenti všetkých akademických inštitúcií, pracovníci štátnej správy a ochrany prírody zo Slovenskej aj Českej republiky. Radi medzi nami privítame zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú ochrane a monitoringu fauny.  
Cieľom kongresu bude predovšetkým:

• zjednotiť komunitu slovenských zoológov a sympatizantov zoológie,
• inšpirovať sa novými smermi výskumu v zoológii,
• zvýšiť informovanosť o aktuálnom dianí v oblasti zoológie a smerovaní tohto vedného odboru.