Vedecký výbor a garanti podujatia

Vedecký výbor organizácia
RNDr. Michal Ambros, PhD. Štátna ochrana prírody SR 
doc. Vladimír Kubovčík, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD. UKF v Nitre
Mgr. Ján Kautmann Národné múzeum v Bratislave - Prírodovedné múzeum
Ing. Peter Lešo, PhD. Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Mgr. Peter Manko, PhD. Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita
RNDr. Roman Slobodník, PhD. Ochrana dravcov na Slovensku
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. Parazitologický ústav SAV
prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
doc. RNDr. Peter Urban, PhD. UMB Banská Bystrica
   
Garanti podujatia  
doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. UKF v Nitre
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Studenec 122, 675 02 Koněšín, Česká republika
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD. UKF v Nitre, Ústav krajinnej ekológie SAV
prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc. emeritný profesor, Banská Štiavnica
RNDr. Anton Krištín, DrSc. Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene