Publikovanie príspevkov

•    príspevky bude možné publikovať formou recenzovanej odbornej práce (kategória publikačnej činnosti BED) v zborníku (s ISBN) vydanom k termínu konania kongresu. Jeden registrovaný účastník kongresu môže na kongres prihlásiť a v zborníku publikovať najviac 1 prezentáciu a 1 poster. Možnosť kombinovania autorských kolektívov je prípustná.
•    formát príspevku je určený šablónou: "Zoologia 2016 šablóna prispevku".
•    rozsah textu kompletného príspevku = najviac 6000 znakov (vrátanie medzier)/2 strany
•    vkladať môžete aj obrázky/tabuľky a pod. = odkazy na obrázky a tabuľky uvádzajte aj priamo v texte, k obrázkom a tabuľkám uvádzajte opis (pri tabuľke nad, pri obrázku pod)
•    rukopis neprejde jazykovou korektúrou, za jazykovú stránku zodpovedá autor(-i)
•    príspevok zasielajte ako text vo formáte .docx (Word document)
•    príspevky, ktoré nebudú spĺňať požadované formálne kritériá, budú autorom vrátené na prepracovanie, resp. nebudú pre publikovanie akceptované!