Poplatky a ich úhrada

Základný kongresový poplatok (vložné) zahŕňa náklady na:
•    vydanie zborníka odborných prác
•    spoločenský večer – banket
•    kongresové tričko (v prihláške, prosím, vyznačte veľkosť)
•    organizačné náklady a občerstvenie medzi prestávkami
•    informačné a propagačné materiály

Výšky kongresového poplatku sú nasledovné:
•    členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti25,- EUR (túto cenu si môže uplatniť ktorýkoľvek člen SZS, ktorý uhradil členský poplatok za rok 2016 a nemá žiaden nedoplatok členského poplatku za predchádzajúce roky)
•    študenti - nečlenovia SZS, dôchodcovia - nečlenovia SZS  = 30,- EUR
•    ostatní účastníci, nečlenovia SZS = 40,- EUR

Okrem toho si môžete objednať obedy na 20. a/alebo 21. novembra a večeru na 20. novembra 2015 (prosím, vyznačte v prihláške).
Všetky poplatky prosím uhraďte na účet Slovenskej zoologickej spoločnosti najneskôr do 15. septembra 2016

Sídlo Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV:
Mlynská dolina B-II
842 15 Bratislava

IČO: 00178896
DIČ: 2020801552

Číslo účtu (Slovenska sporiteľňa):

IBAN SK4309000000000011466084
BIC: GIBASKBX

Pri uhrádzaní poplatkov do správy pre prijímateľa vždy uvádzajte svoje meno a priezvisko a ZOO2016!


Po zaplatení všetkých poplatkov je možné ich stornovať do 10. septembra 2016. Náklady spojené so stornovaním poplatkov znáša stornujúci. Po uvedenom termíne sa zaplatený poplatok v prípade neúčasti na kongrese nevracia!