Author Details

Iliaš, Miroslav, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta prírodných vied Katedra chémie, Slovakia

  • - Chémia
    Výpočty NMR konštánt bojovej otravnej látky sarinu
    Abstract