Author Details

Halas, Bohdana, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra ekológie a environmentalistiky

  • - Biológia, Ekológia a Environmentalistika
    Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre katastrálne územie obce Zvolenská Slatina
    Abstract