Browse Title Index


UNINFOS

 • UNINFOS 2022

  December 13, 2022 – December 15, 2022

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Katedra informatiky FPVaI UKF v Nitre
  Centrum informačných a komunikačných technológií UKF v Nitre
  Združenie EUNIS Slovensko

   

  Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu


  UNINFOS 2022

  (Univerzitné informačné systémy)

  Hlavná téma: UNIVERZITA DNES A ZAJTRA


  Konferencia sa koná pod záštitou rektora UKF v Nitre
  prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
  v Nitre v dňoch 13.-15.12.2022
  v aule UKF Nitra

  Témy konferencie:
  • Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
  • Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky (ďalej ŠVK DI) je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky, prípadne iných predmetov (v materských, základných a stredných školách) prostredníctvom použitia moderných digitálnych technológií.

 • Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky

  June 8, 2018 – June 9, 2018

  SVK DI

  Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky (ďalej ŠVK DI) je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky, prípadne iných predmetov (v materských, základných a stredných školách) prostredníctvom použitia moderných digitálnych technológií.

  Konferencia sa bude konať 8. júna 2018 na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

  Práce prihlásené do súťaže budú posudzované odbornou komisiou. Najlepšie práce v každej sekcii budú odmenené.

  Konferencia je podporená z projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.

  Konferencia je organizovaná v spolupráci s občianskym združením eTeacher, teacher.sk a s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov.

  PRAX V CENTRE farba

  eteacher     eteachereteacher

Labor Socialis

LABOR SOCIALIS 2018

20. SEPTEMBER 2018

Medzinárodná vedecká konferencia

 • LABOR SOCIALIS 2019

 • LABOR SOCIALIS 2018

  September 20, 2018 – September 20, 2018
 • Labor Socialis 2017

  September 21, 2017 – September 22, 2017

  LABOR SOCIALIS 2017

  2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou

  JUDr. Jána RICHTERA, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

  21. SEPTEMBER 2017
  o 9.00 hod.
  v Aule Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1

  Téma konferencie

  Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy

  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovila tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencií je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou druhého ročníka konferencie je „Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy“.

  Tešíme sa na Vás v meste pod Zoborom


  Slovenská komora SP a ASP
  radom


  granden
   

 • Labor Socialis 2016

  September 21, 2016 – September 22, 2016

  LABOR SOCIALIS 2016

  Medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou

  JUDr. Jána RICHTERA, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  a za účasti významného nemeckého supervízora
  Martina SCHERPNERA

  21. SEPTEMBER 2016
  o 9.00 hod.
  v priestoroch FSVaZ UKF v Nitre na Kraskovej ul. č. 1

  Téma konferencie

  Sociálna práca v meniacej sa Európe v 21. storočí

  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií  Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovuje tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencií bude reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou prvého ročníka konferencie je „Sociálna práca v meniacej sa Európe v 21. storočí“.

  Tešíme sa na Vás v meste pod Zoborom


  Slovenská komora SP a ASP
  radom
   

Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) organizovaná Fakultou prírodných vied UKF v Nitre a Fakultou prírodných vied UMB v Banskej Bystrici je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia.

 • Študentská Vedecká Konferencia 2023

  February 4, 2023 – February 5, 2023

  Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a po prvýkrát aj Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia je určená pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

  Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

  SVK 2017

  TAK NEVÁHAJTE!

  a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

  Termín konania: 4. apríla 2023

  Miesto konania: UMB v Banskej Bystrici

  Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 19.3.2023
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2023
  • v každej sekcii budú najlepšie práce ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom alebo vecnou cenou

 • Študentská Vedecká Konferencia 2022

  April 6, 2022 – April 7, 2022

  Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

  Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

  SVK 2017

  TAK NEVÁHAJTE!

  a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

  Termín konania: 6. apríla 2022

  Konferencia sa bude konať on-line formou. Konkrétne linky pre pripojenie zverejníme na tomto mieste pred termínom konania konferencie.

  Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 20.03.2022
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2022
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

 • Študentská vedecká konferencia 2021

  April 14, 2021 – April 15, 2021

  Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

  Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

  SVK 2017

  TAK NEVÁHAJTE!

  a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

  Termín konania: 14. apríla 2021

  V prípade pretrvávania nepriaznivej epidemiologickej situácie je možná úprava prezenčnej formy ŠVK alebo jej zrušenie. Tieto zmeny nebudú mať vplyv na publikovanie príspevkov v zborníku recenzovaných prác.

  Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 11.3.2021
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2021
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

 • Študentská vedecká konferencia 2020

  May 12, 2020 – May 13, 2020

  Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

  Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

  SVK 2017

  TAK NEVÁHAJTE!

  a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov


  Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu je ŠVK zrušená. Práce, vložené do konferenčného systému do 27. 3. 2020, budú posúdené recenzentmi a po úprave na základe ich odporúčaní budú publikované v zborníku.


  Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 27.3.2020
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2020
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

 • Študentská vedecká konferencia 2019

  April 9, 2019 – April 10, 2019

  Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

  Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

  Zborník ŠVK 2019

  Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

  Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

  • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
  • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
  • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

  SVK 2017

  TAK NEVÁHAJTE!

  a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

  Termín konania: 9. apríla 2019

  Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 19.3.2019
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2019
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom
  Sponzori:

   
  Martinus Muehlbauer Lnter

 • Študentská vedecká konferencia 2018

  March 21, 2018 – April 11, 2018

  Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

  Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

  Zborník ŠVK 2018

  Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

  • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
  • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
  • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

  SVK 2017

  TAK NEVÁHAJTE!

  a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

  Termín konania: 21. marca 2018

  Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 4.3.2018
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2018
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

  Sponzori:

  Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj Mlyn Pohronsky Teacher.sk ,s.r.o. PPA control AIR LIQUIDE  PragolabDexoll NOCR Tenaoil

  Transpetrol Transpetrol alt= Krasy Slovenska UPC Inmedia

 • Študentská vedecká konferencia 2017

  April 26, 2017 – May 16, 2017

  Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

  Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

  Zborník ŠVK 2017

  Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

  • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
  • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
  • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

  SVK 2017

  TAK NEVÁHAJTE!

  a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

  Termín konania: 26. apríl 2017

  Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 24.3.2017
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2017
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

  Sponzori:

  Teacher.sk ,s.r.o.Kvant
  Hermes LabSystemsZlata KnihaWellness Palarikovo
  TalentaInmediaDajamaMuehlbauerKrasySlovenskaPPA control

   

 • Študentská vedecká konferencia 2016

  April 13, 2016 – April 14, 2016

  Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na 

  Zborník SVK 2016

  • Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?
  • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
  • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
  • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?
  SVK 2016

  TAK NEVÁHAJTE!

  a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

  Termín konania: 13. apríl 2016

  Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 14.3.2016
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2016
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom
  • Muehlbauerštudentom s najlepšími prácami v sekciách Informatika a Fyzika bude ponúknutá odborná stáž vo firme Muehlbauer v Nemecku
  • najlepšia práca v sekcii Geografia a regionálny rozvoj bude odmenená 1-dňovým zájazdom pre 2 osoby podľa vlastného výberu od CK Nitravel

  Sponzori:

  Teacher.sk ,s.r.o.Kvant
  NitravelTalenta


  Plagát je možné si stiahnuť tu.

 • Študentská vedecká konferencia 2015

  April 15, 2015 – April 16, 2016

   

  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2015

  Zborník príspevkov v elektronickej forme

  Zaujíma vás vedecká práca?
  Chcete sa zviditeľniť?
  Chcete mať vedeckú publikáciu v zborníku recenzovaných prác s ISBN?
  Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia, alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

  TAK NEVÁHAJTE !

  Prihláste sa na súťažnú prehliadku vedeckých prác študentov, ktorá sa uskutoční dňa 15. apríla 2015 na Fakulte prírodných vied

  Čo musíte preto urobiť?

  • dohodnúť sa so svojim školiteľom na téme vašej vedeckej práce,
  • predložiť vedeckú prácu v rozsahu 4-8 strán podľa predpísanej šablóny vo formáte pdf elektronicky prostredníctvom informačného systému,
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2015,
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou,
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a finančnou odmenou.

 • November 5, 2014 – November 6, 2014

 • November 14, 2014 – November 15, 2014

 • May 2, 2018 – May 4, 2018
 • May 2, 2016 – May 4, 2016
 • May 5, 2014 – May 7, 2014
 • May 2, 2012 – May 4, 2012
 • May 4, 2010 – May 6, 2010

Zoológia

Konferencia slovenských zoológov
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Ústav zoológie SAV v Bratislave
Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum
Slovenská ornitologická spoločnosť

 • Zoológia 2016

  November 24, 2016 – November 26, 2016

 • November 22, 2011 – November 23, 2011

                    Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave

                                         a

                     Katedra translatológie FF UKF v Nitre

  Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 • October 22, 2014 – October 22, 2014
 • September 25, 2013 – September 25, 2013
 • September 19, 2012 – September 20, 2012
 • September 21, 2011 – September 22, 2011
 • September 23, 2010 – September 23, 2010

  pod záštitou dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc.

  Tohtoročná medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov je v poradí jedenástym podujatím svojho druhu. Ponúka skvelú príležitosť pre mladých ľudí začínajúcich vedeckú alebo vedecko-pedagogickú kariéru prezentovať výsledky svojho výskumu v oblastiach prírodných vied:

  1. Biológia
  2. Chémia
  3. Ekológia a environmentalistika
  4. Fyzika
  5. Geografia
  6. Informatika
  7. Matematika

  Miesto konania:
  Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,
  Tr. A. Hlinku 1, 949 74

  MAPA

  Kontakt:
  Fakulta prírodných vied
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Tr. A. Hlinku 1
  949 74 Nitra
  www.ukf.sk

  za organizačný výbor:
  Lucia Kečkéšová
  e- mail: lucia.keckesova@ukf.sk

  POZVÁNKA

   

DIDFYZ

Od vzniku DIDFYZ-u je cieľom jeho organizátorov poskytnúť priestor tým, ktorí sa zaoberajú problematikou komunikatívnosti fyziky, t.zn. odovzdávaním poznatkov osobám (žiakom), ktorí sa nezaoberajú fyzikou profesionálne.

V širšom koncepte je zámerom konferencií nadviazať vzájomné kontakty učiteľov –didaktikov vysokých škôl s učiteľmi stredných a základných škôl, s pracovníkmi vedeckých inštitúcií a to i medzinárodne, aby sa tak popularizovali nové výsledky vednej disciplíny – teória vyučovania fyziky, ale zároveň aby sa dohodli možnosti spolupráce. Z toho dôvodu sa konferencie majú uskutočňovať podľa možností na takom mieste, kde je možné využiť i večerný čas na diskusie, postery, prehliadky nových multimediálnych nosičov, ale i exkurzie na niektoré vedecké pracovisko, alebo spoločenský večer.

Nakoľko DIDFYZ nie je úzko zameraný na niektorý stupeň školy, sleduje aktuálne problémy súvisiace so vzdelávaním vo fyzike v širokom meradle, od pregraduálneho vzdelávania, cez všetky stupne škôl, zohľadňujúc i prípravu učiteľov na túto činnosť a popularizáciu fyzikálnej vedy v spoločnosti. Aktuálne problémy sa dotýkajú všetkých úloh, ktoré sú v kompetencii teórie vyučovania fyziky, ako napr. tvorba didaktických modelov, jej ciele v rôznych vzdelávacích sústavách, prenos poznávacích metód do vyučovacieho procesu, zaradenie modernej didaktickej techniky a tvorba vhodných programov, modernizácia fyzikálnych úloh, väzba medzi fyzikou a ostatnými prírodovednými predmetmi, technikou, spoločnosťou a životom, rozvíjanie schopností a talentu žiakov pri samostatnej školskej alebo mimoškolskej činnosti a pod. Aktuálnosť spočíva najmä v tom, že teória má reagovať v predstihu na potreby praxe, má jej poskytnúť v zmenených podmienkach podklady na riešenie konkrétnych problémov.

Na väčšinu z uvedených úloh teórie vyučovania fyziky bola v rámci uskutočnených konferencií DIDFYZ upriamená pozornosť, účastníci konferencie sa snažili prispieť k ich riešeniu nielen v teoretickej rovine, ale i závermi, ktoré uverejnili na stránkach príslušných časopisov a upozorňovali na problémy nadriadené štátne orgány.

 • DIDFYZ 2016 - Od koreňov po súčasné vzdelávanie

  October 19, 2016 – October 22, 2016

  Konferencia DIDFYZ je konferencia, ktorej snahou je poskytnúť priestor tým, ktorí sa zaoberajú problematikou komunikatívnosti fyziky, t.zn. odovzdávaním poznatkov osobám (žiakom), ktorí sa nezaoberajú fyzikou profesionálne.

  Od vzniku konferencie DIDFYZ je zámerom jej organizátorov nadviazať vzájomné kontakty učiteľov –didaktikov vysokých škôl s učiteľmi stredných a základných škôl, s pracovníkmi vedeckých inštitúcií a to i medzinárodne, aby sa tak popularizovali nové výsledky vednej disciplíny – teória vyučovania fyziky, ale zároveň aby sa dohodli možnosti spolupráce

  Nakoľko konferencia DIDFYZ nie je úzko zameraná na niektorý stupeň školy, sleduje aktuálne problémy súvisiace so vzdelávaním vo fyzike v širokom meradle, od pregraduálneho vzdelávania, cez všetky stupne škôl, zohľadňujúc i prípravu učiteľov na túto činnosť a popularizáciu fyzikálnej vedy v spoločnosti. Aktuálne problémy sa dotýkajú všetkých úloh, ktoré sú v kompetencii teórie vyučovania fyziky, ako napr. tvorba didaktických modelov, jej ciele v rôznych vzdelávacích sústavách, prenos poznávacích metód do vyučovacieho procesu, zaradenie modernej didaktickej techniky a tvorba vhodných programov, modernizácia fyzikálnych úloh, väzba medzi fyzikou a ostatnými prírodovednými predmetmi, technikou, spoločnosťou a životom, rozvíjanie schopností a talentu žiakov pri samostatnej školskej alebo mimoškolskej činnosti a pod. Aktuálnosť spočíva najmä v tom, že teória má reagovať v predstihu na potreby praxe, má jej poskytnúť v zmenených podmienkach podklady na riešenie konkrétnych problémov. 

 • DIDFYZ 2014 - Vymedzenie obsahu školskej fyziky

  October 15, 2014 – October 18, 2014

   

  19. konferencia DIDFYZ 2014 Vymedzenie obsahu školskej fyziky  sa koná v období významných zmien vo vzdelávacích programoch našej základnej školy a gymnázia. Tieto zmeny sa dotýkajú aj prírodovedných predmetov, teda aj fyziky, znížením časovej dotácie a zvýšenou požiadavkou na rozvoj osobnosti žiaka.

  Organizátori konferencie DIDFYZ 2014 očakávajú, že na základe príspevkov našich a zahraničných účastníkov v rámci programu sa sformulujú určite priority fyzikálneho vzdelávania na úrovni základného a stredného školstva.

   

   

 • DIDFYZ 2012 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore

  October 17, 2012 – October 20, 2012

  Plenárne prednášky:

  Physics Education in Poland in my 40 years experience (Balsiak Wladyslaw)

  Jak filozofie ovlivňuje vzdělávání fyzice (Mechlová Erika)

  Physics Education in Frame of National Curriculum in Hungary (Nánai László)

  Řešení fyzikálních problémů a rozvoj kritického myšlení (Volf Ivo)

   

   

  Osemnásta konferencia DIDFYZ 2012 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore sa koná v období významných zmien vo vzdelávacích programoch našej základnej školy a gymnázia. Tieto zmeny sa dotýkajú aj prírodovedných predmetov, teda aj fyziky, znížením časovej dotácie a zvýšenou požiadavkou na rozvoj osobnosti žiaka.

  Organizátori konferencie DIDFYZ 2012 očakávajú, že na základe príspevkov našich a zahraničných účastníkov v rámci programu sa sformulujú určite priority fyzikálneho vzdelávania na úrovni základného a stredného školstva.

  PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU

  Ak ešte nemáte vytvorené prihlasovacie meno, kliknite na ikonku Prihlásenie, systém Vám ponúkne možnosť vytvoriť si prihlasovacie meno a heslo.

  Vpravo zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo, kliknite na Prihlásenie.

  Tu si môžte stihanuť podrobný návod.

 • DIDFYZ 2010 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore

  October 20, 2010 – October 23, 2010

  ZOZNAM PRIJATÝCH PRÍSPEVKOV JE K DISPOZÍCII NA STIAHNUTIE V SEKCII PROGRAM

   

  AUTOBUS z Pribyliny do Račkovej doliny pôjde od hotela Esperanto o 15:30 a 18:00.

  V prípade potreby volajte na tel.c.: 0944/316700

   

   


  Sedemnásta konferencia DIDFYZ’2010 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore sa koná v období významných zmien vo vzdelávacích programoch našej základnej školy a gymnázia. Tieto zmeny sa dotýkajú aj prírodovedných predmetov, teda aj fyziky, znížením časovej dotácie a zvýšenou požiadavkou na rozvoj osobnosti žiaka.

  Organizátori konferencie DIDFYZ 2010 očakávajú, že na základe príspevkov našich a zahraničných účastníkov v rámci programu sa sformulujú určite priority fyzikálneho vzdelávania na úrovni základného a stredného školstva.

  TERMÍNY

  Uzávierka prihlášok15. 5. 2010
  Uzávierka prijímania príspevkov31. 8. 2010
  Sumu 112€ za vložné, ubytovanie a stravu je potrebné zaplatiť do:  01. 8. 2010

   

  AKO POSTUPOVAŤ PRI PRIHLASOVANÍ, ALEBO REGISTRÁCII

  Vytvorenie účtu – umožní prehliadať súbory a zasielať príspevky. Nie je to prihláška na konferenciu.


  1.    Hore na stránke (pod hlavičkou DIDFYZ) kliknúť na možnosť ÚČET.
  2.    Vyplňte požadované informácie. Tie s hviezdičkou sú povinné. Ostatné sú dobrovoľné.
  3.    Po vytvorení účtu sa vráťte na úvodnú stránku konferencie. Možnosť DOMOV a v pravom stĺpci sa prihláste.


  Registrácia – ide o prihlášku na konferenciu.
  Kedže je už po termíne prihlasovania sa na konferenciu, nedá sa prihlásit cez systém. Ak máte záujem o účasť na konferencii napíšte mail na: stubna.martin@gmail.com


  Všetky dôležité informácie nájdete tu!

  Akékoľvek otázky ohľadom fungovania stránky a prihlasovania môžte adresovať na mail: stubna.martin@gmail.com