Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia, Ekológia a Environmentalistika

Vplyv L-karnitínu na in vitro maturáciu oocytov
Dominika Martinčeková, Paula Zámborská
Analýza úlohy glutatiónu v obrane ovsa (Avena sativa L.) voči kadmiu
Veronika Kubová
Vplyv expanzie ryšavky tmavopásej na spoločenstvá drobných cicavcov
Radoslava Jánošíková
Účinok zmeny klímy a vlastností povodia na morfodynamické procesy a následné zloženie vody plies Vysokých Tatier
Kristína Hrivnáková
Sezónne zmeny environmentálnych faktorov a bioty urbánneho pondu
Silvia Bartóková
Paleolimnologická rekonštrukcia zo sedimentov subalpínskeho jazera Nesamovyte (Ukrajinské Karpaty) s využitím subfosílnych pakomárov
Michaela Auxtová
Vplyv rôznych koncentrácií fenolu na Euglena gracilis kmeň Z
Diana Lihanová
Aplikácia krajinno-ekologických prístupov v plánovaní zelených koridorov vo vidieckej poľnohospodárskej krajine
Jakub Melicher
Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre katastrálne územie obce Zvolenská Slatina
Bohdana Halas, Lucia Spodniaková

Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia I

Tajomstvá Rožňavy – Teoretický základ mestskej hry ako produktu pre cestovný ruch
Viktória Zeťáková
Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na vybrané vinárske subjekty v Nitrianskom kraji
Filip Krajči
Vývoj ovocinárstva na Slovensku v rokoch 2011-2020
Emese Karcag
Vplyv pandémie COVID-19 na znečistenie ovzdušia v Banskej Bystrici a v Prešove v rokoch 2019-2020
Jakub Cimbala
Sprievodca obcou Podhájska
Stela Boriková
Potenciál rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne MAS STRÁŽE z hľadiska národných kultúrnych pamiatok
Anna Timková
Geografická charakteristika turistickej trasy – Cesta hrdinov SNP
Tomáš Šuvada
MAS Miloj Spiš ako aktér rozvoja spišského vidieka
Romana Krajňáková
Vplyv gudrónových jám na pedogeografické pomery krajiny v katastri obce Predajná
Lucia Mojžitová

Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia II

Geografická analýza volebných vzorcov v regióne Spiš
Jakub Habiňák
Krajinná pokrývka v okolí turistických chodníkov v Národnom parku Nízke Tatry
Barbora Králiková
Zaujímavosti mikroregiónu Cedron-Nitrava
Albert Martinček
Meteority: mineralogicko-geochemická charakteristika
Martina Pavlikovská
Geografické disparity a trestnoprávne aspekty environmentálnej kriminality v Slovenskej republike
Lukáš Wittlinger, Adriána Ďurinková
Hydromorfologické mapovanie ripariálneho koridoru podhorského úseku toku Demänovka na Liptove
Peter Perečko
Mapovanie lyžiarskych bežeckých tratí pomocou moderných metód diaľkového prieskumu Zeme
Martin Pavella
Využitie snímok leteckého laserového skenovania (LIDAR) pre účely mapovania historických vodohospodárskych prvkov v krajine
Petra Borošová
Vplyv lesného hospodárenia na funkcie krajiny v okrese Dolný Kubín
Filip Povala

Informatika

Optimalizácia big data aplikácií pre distribuované spracovanie
Ľudovít Laca
Prekladač relačných jazykov
Daniel Demian
Prístupy extrakcie textu z PDF dokumentov
František Forgáč
Využitie tutoriálnych videí v online výučbe 3D grafiky
Kristína Šteflovičová
Extrakcia kľúčových slov pre účel analýzy výsledkov vyhľadávania
Lívia Kelebercová
Gamifikačne-edukatívne VR hry určené pre hospitalizované deti
Martin Bako
Postupnosť procesu predspracovania zdrojového súboru dát pomocou architektúry určenej na spracovanie veľkých dát
Valerii Popovych

Chémia, Fyzika a Matematika

Využitie selektívneho adsorbentu na extrakciu D-pantenolu z kozmetických výrobkov
Michaela Koverova
Teplotná rozťažnosť anortitovej keramiky na báze illitu s prímesou uhličitanu vápenatého (CaCO3)
Tibor Kovács
Survival analysis using random forests
Simona Zemanová
Charakteristika vybraných syntetických modifikácií ílových minerálov
Matej Šuránek
Príprava rastlinných a pôdnych vzoriek na stanovenie vybraných rizikových prvkov metódou AAS v Levanduli úzkolistej (Lavandula angustifolia)
Dávid Tirpák
Bioanalytické štúdium mechanizmu strieborných nanočastíc ako perspektívnych nosičov liečiv
Patrícia Dudoňová, Katarína Nemčeková, Veronika Svitková
Výpočty NMR parametrov markera bojovej otravnej látky VE
Martin Vaňo
Výpočty NMR parametrov markera bojovej otravnej látky Soman
Peter Vaňo
Výpočty NMR parametrov markera bojovej otravnej látky GV
Peter Vaňo

Odborová Didaktika I

Propagácia mikroregiónu Medzihorie ako nástroj rozvoja cestovného ruchu i geografického vzdelávania
Kristína Zajačková
Poznáte Bystrickú dolinu? (exkurzia ako organizačná forma vyučovania miestnej krajiny)
Nina Jakubcová
Postcrossing a jeho využitie vo výučbe geografie
Veronika Mrugová
Využitie virtuálnej a rozšírenej reality vo vyučovaní geografie
Martin Hollý
Vzdelávacie materiály na tému Hormonálna sústava pre gymnáziá
Veronika Mrugová
Tematický atlas Banskobystrického kraja v infografickom prevedení ako učebná pomôcka na hodinách vied o Zemi
Tomáš Hrdý
Návrh metodických materiálov vo vyučovaní environmentálnej geografie na ZŠ na príklade témy Pôda
Dominika Cabajová
Imidž predmetu geografia v našich základných školách
Simona Zemanovičová

Odborová Didaktika II

Dva svety - jedna cesta
Terézia Fabianová
Neštandardizovaný didaktický test z Pohybovej sústavy človeka a jeho diagnostikovanie
Radoslava Pavkovová
Význam zaradenia matematických prechádzok do vyučovania matematiky
Silvia Haringová
Analýza postojov žiakov k prírodným vedám
Armand Majer
Návrh didaktických materiálov pre žiakov gymnázií z tráviacej sústavy
Dominika Mrugová
Najväčšia čistička ľudského tela
Michaela Kačuráková
Využitie otázok typu STACK pre matematiku v Moodle testoch
Bianka Parišková
Tvorba a overovanie portfólia moderných vzdelávacích materiálov pre tematický celok obehová sústava človeka na gyamnáziách
Dominik Holingyák
Tvorba a overovanie podporných vzdelávacích materiálov pre tematický celok Dýchacia sústava človeka na gymnáziách
Adam Lenčéš