Využitie snímok leteckého laserového skenovania (LIDAR) pre účely mapovania historických vodohospodárskych prvkov v krajine

Petra Borošová

Abstrakt


Práca na základe podrobného výskumu snímok LIDAR v určenej časti krajiny identifikuje relikty historických elementov vodohospodárskych sústav vo voľnej krajine a na príklade Tajchu v Hölle prináša 3D rekonštrukciu pôvodného stavu tohto objektu. Využité boli výsledky leteckého laserového snímkovania, digitálneho 3D modelovania a archívneho výskumu. Hlavným cieľom práce je doplnenie zoznamu známych (existujúcich) vodných nádrží (tajchov) bansko-štiavnickej vodohospodárskej oblasti v k. ú. Banská Hodruša, pričom ako významný benefit sa sleduje využitie výsledkov pre propagáciu geoturistických atraktivít a rozvoj cestovného ruchu v oblasti.Back to list of accepted papers