Propagácia mikroregiónu Medzihorie ako nástroj rozvoja cestovného ruchu i geografického vzdelávania

Kristína Zajačková

Abstrakt


Nezastupiteľnou formou rozvoja cestovného ruchu je aj propagácia územia. Tá môže výrazne prispieť aj ku geografickému vzdelávaniu.

Cieľmi príspevku sú, na báze charakteristiky činnosti občianskeho združenia Mikroregiónu Medzihorie, poskytnutie výsledkov informovanosti o mikroregióne medzi žiakmi základných škôl, analýzy o formách  propagácie jednotlivých obcí a mikroregiónu Medzihorie a navrhnutie nových propagačných materiálov pre toto územie.

Pri tvorbe príspevku sme využili metódu vysvetľujúceho opisu, terénny výskum, komparačnú metódu, dotazník, štatistickú, matematickú a systémovú metódu. Informácie sú doplnené tabuľkami, mapami a fotografiami. Kartografickou metódou sú mapy spracované v programe ArcGIS.

Kľúčové slová: propagácia, zdroje informácií, mikroregión Medzihorie, geografické vzdelávanieBack to list of accepted papers