Študentská Vedecká Konferencia 2022

Nitre a Banskej Bystrici

April 6, 2022 – April 7, 2022


Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 6. apríla 2022

Konferencia sa bude konať on-line formou. Konkrétne linky pre pripojenie zverejníme na tomto mieste pred termínom konania konferencie.

Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 20.03.2022
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2022
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Oznamy

 

Online miestnosti sekcií

 

Biológia, Ekológia a Environmentalistika:

https://meet.ukf.sk/SVK_BIO_EKO_ENV


Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia I:

https://meet.ukf.sk/SVK_GEO_1


Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia II:

https://meet.ukf.sk/SVK_GEO_2


Informatika:

https://meet.ukf.sk/SVK_INF


Chémia, Fyzika a Matematika:

https://meet.ukf.sk/SVK_CHE_FYZ_MAT


Odborová Didaktika I:

https://meet.ukf.sk/SVK_DID_1


Odborová Didaktika II:

https://meet.ukf.sk/SVK_DID_2

 
Zverejnené: 2022-04-02 Viac...
 
Viac oznamov...

Informácie o konferencii