Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia, ekológia a environmentalistika

Účinok vitamínu D na osteoporózu
Melania Krumpergerová
Analýza zmesového komunálneho odpadu v obci Malachov
Kitty Ádámová
Monitorovanie pšenici letnej formy ozimnej prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme
Svetlana Košánová
Vplyv škorice pravej na posttranslačné modifikácie histónov v experimentálnom modeli mamárnej karcinogenézy in vivo
Lenka Tegiová
Verifikácia výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov na vybraných lokalitách okolia CHVÚ Sĺňava
Barbora Dubovská
Vývinový potenciál oocytov prasnice v podmienkach in vitro
Dominika Martinčeková
Efekt ghrelínu a proteínkinázy C na uvoľňovanie vybraných hormónov mačacími ovariálnymi bunkami
Barbora Loncová, Zuzana Fabová
Analýza erózno-akumulačných procesov pôdy na vybraných lokalitách v k. ú. Dudince s využitím metód diaľkového prieskumu zeme
Marek Moravčík
Kvetinové lúky inšpirované vidiekom
Anna Pástorová
Náčrt metodického postupu morfodynamickej klasifikácie mikropovodí plies – Vysoké Tatry
Silvia Čajková
Vertikálna distribúcia lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) v jazere Morské oko
Jakub Potančok

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Koncepcia ochrany prírody a krajiny v kontexte hodnotenia antropických faktorov na vybrané MCHÚ v územnej pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina
Lukáš Wittlinger, Adriána Ďurinková
Rozvojové aktivity a propagácia MAS Termál
Stela Boriková
Jedinečnosti Mikroregiónu MAS SVORNOSŤ
Filip Adamkovič
Zaujímavosti mikroregiónu Medzihorie
Kristína Zajačková
Geografické vzorce podpory vybraných krajne pravicových strán vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019
Adam Mendel
Identifikácia pyropov pomocou štandardných gemologických vlastností
Viviana Malíková
Aktivity MAS Bystrická dolina pre rozvoj mikroregiónu
Nina Jakubcová
Fytogeografická štúdia: nové údaje o distribúcii Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase (Orchidaceae) v Západných Karpatoch
Lukáš Wittlinger
Experimentálne meranie snehovej pokrývky v Malej Fatre
Filip Povala

Chémia-Matematika

Hodnoty fyzikálno-chemických ukazovateľov v povrchovej vode rieky Nitra a jej mŕtveho ramena Malá Nitra
Michaela Antalová
Metódy izolácie éterických olejov z Levandule úzkolistej (Lavandula angustifolia)
Dávid Tirpák
Vplyv koncentrácie Cu(II) a Pb(II) iónov na sorpčné vlastnosti pyrolýzneho biouhlia
Matej Šuránek, Zuzana Melichová
Analýza androgénnych anabolických steroidov
Michaela Barlášová
Výpočty NMR posunov bojovej otravnej látky yperit
Tomáš Valachovič, Adam Gombala, Miroslav Iliaš
Degradácia trichologických stôp bežne dostupnými detergentmi
Veronika Vincúrová
Použitie infračervenej mikroskopie pri vyšetrovaní autonehôd
Viktória Živická
Výpočty NMR posunov nervovo-paralytickej látky VX
Adam Gombala, Tomáš Valachovič, Miroslav Iliaš
Štatistické metrické priestory
Andrea Polevková
Optimalizácia odporúčacieho systému
Simona Zemanová
Triangulárne konormy generované negátormi
Katarína Kotuľová
Implikácie generované negátormi
Veronika Remenárová

Informatika

Bezpečnosť bezdrôtových senzorických sietí
Jakub Šóky
Tvorba konceptuálneho modelu v Petriho sieťach na klasifikáciu emocionálnych stavov používateľov
Kristián Fodor
Klasifikácia falošných správ pomocou TfIdf a dependenčnej gramatiky
Kitti Nagyová
Vyhodnocovanie obsadenosti parkoviska zo statickej kamery
Martin Šima
Evalvácia neurónového a štatistického strojového prekladu publicistických textov
Lucia Benková, Dáša Munková
Softvérové dizajnovanie webových aplikácií
Dávid Sabol
Mobilné technológie vychádzajúce z webových technológii
Mária Pappová
Analýza údajov magnetickej rezonancie
Stanislava Kopálová
Mobilná aplikácia pre študentov na testovanie naučených znalostí
Martin Bako
Predikcia predčasného ukončenia štúdia s využitím rôznych techník strojového učenia
Janka Kabáthová
Multijazyčnosť vo webových a mobilných aplikáciách
Valerii Popovych
ArduInCar – Palubný počítač založený na Arduine
Daniel Tuček
Získavanie, porovnávanie a analyzovanie dát pomocou inteligentných náramkov
Kristína Šteflovičová

Odborová didaktika I

Manažment ideí ako dôležitá súčasť podnikovej praxe
Sabína Kunáková
Popularizácia dejín matematiky
Ľubomír Blaho
Využitie otázok typu STACK pre chemické výpočty v Moodle testoch
Armand Majer, Miroslav Iliaš
Využitie RME pri vyučovaní zobrazovacích metód v úplnom strednom odbornom vzdelávaní
Katarína Laššová
Interakcia geografie miestnej krajiny so slovenským jazykom a literatúrou
Kristína Silná
Návrh didaktickej hry pre geografické vzdelávanie “Klíma Ťa potrebuje”
Lenka Balažovičová, Matej Baláž
Návrh náučného chodníka obcou Chtelnica a jeho využitie vo vyučovaní geografie miestnej krajiny
Viktória Holecová
Koncept ekosystémových služieb vo vyučovaní environmentálnej výchovy
Alexandra Hladká

Odborová didaktika II

Srdce ako najdôležitejšia súčasť ľudského tela
Kristína Baráthová
Využitie prvkov tvorivosti v téme Tráviaca sústava človeka na gymnáziách
Terézia Hodálová
Vyučovanie zmyslovej sústavy s dôrazom na chemoreceptory a mechanoreceptory pomocou aktivizujúcich metód
Bibiána Jurčová
Návrh didaktických materiálov vo výučbe biológie s využitím botanického výskumu
Viktória Nagyová
Alternatívne spôsoby rozvíjania tvorivého a kritického myslenia v 7. ročníku základných škôl
Slavomíra Palajová
Modelová ukážka didaktickej interpretácie učiva Vodné cicavce pre základnú školu
Viktória Balážová
Overovanie modelov vyučovania reprodukčnej sústavy človeka na gymnáziách
Daniela Sádovská
Mravce v nohách
Terézia Fabianová
Využitie ľudských kostrových pozostatkov pri vyučovaní vybraných bakteriálnych ochorení s využitím medzipredmetových vzťahov
Lesana Kmeťová
Metodické materiály pre vyučovanie biológie človeka na gymnáziách
Michaela Kačuráková
Opora a pohyb v ľudskom tele
Radoslava Pavkovová