Experimentálne meranie snehovej pokrývky v Malej Fatre

Filip Povala

Abstrakt


Sledovanie snehovej pokrývky v horských oblastiach je dôležité nielen z hľadiska lavínovej prevencie, ale napr. aj pre sledovanie hydrologickej bilancie či rôzne klimatologické štúdie, ktoré sa zaoberajú dlhodobým výskytom snehovej pokrývky. Aj keď množstvo priestorových a časovýchúdajov o snehu je možné získať pomocou moderných a presnýchmetód DPZ, dáta získané manuálnymi meraniami v teréne majú stále nezastupiteľné miesto. Expedičné merania v teréne sú však technicky a časovo náročné, preto existujú len sporadicky. V tomto príspevku prinášame výsledky z expedičného merania snehovej pokrývky v Malej Fatre a naše výsledky porovnávame s ďalšími expedičnými meraniami uskutočnenými vo vyšších pohoriach na Slovensku v roku 2021 prostredníctvom SHMÚ a študentov geografie FPV UMB. Bližšie sa zameriavame na sledovanie zmien snehovej pokrývky s nadmorskou výškou, orientáciou reliéfu a s tým spojené prevládajúce prúdenie.                                                                                            


Back to list of accepted papers