Návrh didaktickej hry pre geografické vzdelávanie “Klíma Ťa potrebuje”

Lenka Balažovičová, Matej Baláž

Abstrakt


Problematika súčasnej globálnej klimatickej zmeny sa v poslednom období stáva čoraz dôležitejšou témou na svetovej, národnej či individuálnej úrovni. Meniaca sa klíma je i súčasťou učiva geografie na základných a stredných školách, avšak tejto téme je stále venovaná len malá pozornosť vzhľadom na jej globálny rozsah a previazanie s každou oblasťou nášho života. Tému klimatickej zmeny je potrebné chápať komplexne, poznať jej príčiny a dôsledky, ako aj možné riešenia nakoľko sa v posledných rokoch jej prejavy neustále zhoršujú a zasahujú už aj územie Slovenska.

Je preto veľmi dôležité, aby žiaci a študenti pokladali túto tému za prioritnú a naučili sa jej lepšie porozumieť. V tomto príspevku predstavujeme návrh didaktickej hry „Klíma ťa potrebuje“, ktorá si kladie za cieľ podnetnou a kooperatívnou formou vtiahnuť hráčov do intenzívnej spolupráce pri riešení klimatickej krízy v rôznych častiach svet Zároveň hra, ktorá vychádza z reálnej situácie vo svete, poukazuje na to, aká vážna je súčasná kríza, aký je dôležitý čas a tiež spolupráca štátov. Žiaci sa pri hraní naučia nielen veľa priestorových súvislosti ale aj strategicky uvažovať.


Back to list of accepted papers