Fytogeografická štúdia: nové údaje o distribúcii Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase (Orchidaceae) v Západných Karpatoch

Lukáš Wittlinger

Abstrakt


Článok prezentuje výsledky fytogeografického výskumu populácie Anacamptis morio na novej lokalite Západných Karpát. Početnosť populácie predstavuje približne 1 000 - 1 500 jedincov. A. morio je jedným z ohrozených druhov orchideí slovenskej flóry. Intenzívne využívanie krajiny má výrazný vplyv na oblasť rozšírenia tohto taxónu, ktorý obýva hlavne xerotermné lúky triedy Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex Soó 1947. Jednotlivé charakteristiky populácie sme hodnotili vizuálnym pozorovaním a odhadom pomocou obvyklých klasifikačných škál podľa Braun-Blanqueta – početnosť, dominancia a druhová stabilita. Študovaná populácia vykazuje vysokú mieru vitality. Medzi hlavné faktory, ktoré môžu v blízkej budúcnosti ohroziť fytocenózu na študovanom území radíme: antropogénne, zoogénne, fytogénne a pedogénne faktory. V závere príspevku navrhujeme opatrenia na ochranu ohrozených populácií.Back to list of accepted papers