Aktivity MAS Bystrická dolina pre rozvoj mikroregiónu

Nina Jakubcová

Abstrakt


Aktivity MAS Bystrická dolina prispievajú k rozvoju regiónu v oblastiach vzdelávania, dopravy, životného prostredia či cestovného ruchu. Cieľom článku je poukázať na regionálny rozvoj Bystrickej doliny v rôznych oblastiach záujmu v programovom období 2014 – 2020, na činnosti, ktoré zvyšujú a skvalitňujú životnú úroveň obyvateľov mikroregiónu.

V prvej kapitole článku predstavujeme teoreticko-metodické východiská problematiky. Druhá kapitola je venovaná stručnej charakteristike mikroregiónu. Princíp CLLD („Community Led Local Development“) nájdeme v tretej kapitole. V štvrtej kapitole stanovujeme ciele, ktoré predstavitelia mikroregiónu chcú dosiahnuť prostredníctvom rôznych aktivít. Vybrané činnosti k splneniu cieľov sú spracované v piatej kapitole.

V rámci každej kapitoly bola využitá metóda vysvetľujúceho opisu. Získané informácie sú vizualizované formou obrázkov, resp. mapy. Vzhľadom na to, že článok sa zaoberá aktivitami mikroregiónu, bola využitá aj metóda terénneho výskumu. Celá práca bola systémovou metódou rozdelená na kapitoly a podkapitoly.

Kľúčové slová: MAS Bystrická dolina, rozvoj, aktivity, životná úroveňBack to list of accepted papers