Vyhodnocovanie obsadenosti parkoviska zo statickej kamery

Martin Šima

Abstrakt


Cieľom tohto príspevku je predstaviť aplikáciu, ktorá je schopná detegovať voľné parkovacie miesta na parkovisku zo statickej kamery. Výstupom aplikácie je grafické zobrazenie voľných parkovacích miest – obrázok parkoviska so zvýraznenými voľnými parkovacími miestami a ich špecifické označenie (id), a textová forma opisujúca stav každého parkovacieho miesta.

 V úvode a v prvej časti tejto práce bližšie priblížime samoučiace sa algoritmy, ktoré sa v súčasnosti využívajú. Bližšie rozoberieme neurónovú sieť a konkrétnu štruktúru siete, ktorú sme vybrali na prácu s danou témou.

Ďalšie kapitoly sa venujú priamo našej práci s neurónovou sieťou, vytváraniu jej modelu a samotnú implementáciu na náš problém. Spomenieme faktory, ktoré sme zvažovali a upravovali na lepšie dosiahnutie výsledku.

V poslednej kapitole a v závere vyhodnocujeme dosiahnuté výsledky. Porovnávame nami testované metódy, ich presnosť a časovú závislosť. Ukážeme aj výstup našej aplikácie.


Back to list of accepted papers