Vývinový potenciál oocytov prasnice v podmienkach in vitro

Dominika Martinčeková

Abstrakt


Abstrakt Vývin oocytov predstavuje hormonálne regulovaný biologický proces, ktorého konečným výsledkom je kvalitný oocyt schopný oplodnenia. Na to, aby bol oocyt plne funkčný, musí počas oogenézy dovŕšiť jadrové a cytoplazmatické dozrievanie. V in vitro podmienkach je získanie úplnej zrelosti podmienené kvalitou kumulus-oocytárnych komplexov (COCs) a zložením maturačného média. Vo všeobecnosti je známe, že COCs získané z väčších folikulov majú vyššiu vývojovú kompetenciu ako COCs z menších folikulov. V našej práci sme sa zamerali na vplyv maturačného média na vývinový potenciál oocytov získaných aspiráciou malých (1-2mm) a veľkých folikulov (3-6 mm). Aj napriek zníženej vývinovej kompetencii oocytov z malých folikulov sa nám podarilo vďaka použitiu nového maturačného média dosiahnuť 76,7% úspešnosť in vitro maturácie oocytov. Kľúčové slová: oocyt, vývinový p


Back to list of accepted papers