Vplyv koncentrácie Cu(II) a Pb(II) iónov na sorpčné vlastnosti pyrolýzneho biouhlia

Matej Šuránek, Zuzana Melichová

Abstrakt


Práca sa zaoberala sledovaním vplyvu začiatočnej koncentrácie Cu(II) a Pb(II) iónov na sorpčné vlastnosti pyrolýzneho biouhlia na báze hemicelulózy, celulózy a lignínu. Všetky experimenty prebiehaliv uzavretom systéme pri laboratórnej teplote. Na stanovenie koncentrácie Cu(II) a Pb(II) iónov v roztokoch bola použitá metóda atómovej absorpčnej spektrometrie. Množstvo adsorbované na jednotku sorbentu
v rovnováhe sa zvyšovalo s rastúcou začiatočnou koncentráciou kovu, adsorpčné percento v prípade Cu(II) vykazovalo opačný trend. Pre obidva kovy boli zostrojené adsorpčné izotermy (Freundlichova, Langmuirova, Redlich–Petersonova,  Dubinin-Radushkevichova), z ktorých Langmuirova a Redlich–Petersonova najlepšie vystihovali  adsorpčné vlastnosti použitého sorbentu. Z nameraných výsledkov vyplýva, že použité pyrolýzne biouhlie má potenciál byť efektívnym adsorbentom iónov toxických kovov z vodného prostredia.

Kľúčové slová: meď, olovo, adsorpcia, biouhlie, koncentráciaBack to list of accepted papers