Analýza zmesového komunálneho odpadu v obci Malachov

Kitty Ádámová

Abstrakt


Zmesový komunálny odpad patrí v súčasnosti medzi aktuálne témy z pohľadu jeho využiteľnosti ako možnej suroviny na ďalšie spracovanie. Realizáciou separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a následne ich recykláciou a kompostovaním môžeme znížiť množstvo zvyškového zmesového odpadu na malý zlomok jeho pôvodného množstva. Tento článok sa zameriava na hodnotenie zmesového komunálneho odpadu vyprodukovaného občanmi na území obce Malachov. V analýze zmesového komunálneho odpadu (ZKO) sme poukázali na konkrétne vyprodukované množstvá jednotlivých komodít odpadu. Vo všeobecnosti obrovské množstvo odpadu končí na skládkach. Tieto odpady by sa mohli opätovne využívať, pokiaľ by obyvatelia boli dostatočne informovaní a motivovaní.

Z výsledkov analýz vyplýva, že obec Malachov by vedela výraznejšie odseparovať zo zmesového komunálneho odpadu komodity ako papier, sklo, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad a na základe toho by obec vedela ušetriť tisíce eur za  náklady spojené so skládkovaním odpadov. Keďže výraznú časť odpadu tvoria biologicky rozložiteľný odpad  a papier je potrebné informovať o možnostiach a výhodách recyklácie tejto komodity.Back to list of accepted papers