Modelová ukážka didaktickej interpretácie učiva Vodné cicavce pre základnú školu

Viktória Balážová

Abstrakt


Cieľom článku bolo navrhnúť dva modely pre vyučovanie na tému Vodné cicavce. Navrhnuté metodiky sú určené žiakom 5. ročníka základných škôl. Prvá z nich je realizovateľná pri prezenčnom vzdelávaní a druhá pri dištančnom vzdelávaní.

Metodiky sú zamerané na efektívne postupy sprístupnenia informácii žiakom o vybraných druhoch cicavcoch, o ich výskyte, potrave a morfologických charakteristikách. Modely sú doplnené o cvičenia a hry, ktoré aktivizujú žiakov a prostredníctvom ktorých si žiaci efektívnejšie osvoja a upevnia učivo. Žiaci počas hodiny pracujú frontálne, individuálne a v prípade prezenčného vyučovania aj skupinovo. Vyučovacie metódy sú obmieňané z toho dôvodu, aby práca žiakov nebola stereotypná.Back to list of accepted papers