Popularizácia dejín matematiky

Ľubomír Blaho

Abstrakt


Nosnou témou článku je projekt s názvom História matematiky inak. Ide o platformu vytvorenú na sociálnej sieti Instagram, ktorá má slúžiť na oboznámenie najmä mladých ľudí so zaujímavosťami spätými so životom významných matematikov. Cieľom projektu bolo poukázať na motivačný potenciál a vysokú didaktickú hodnotu prepojenia dvoch, na prvý pohľad odlišných, vyučovacích predmetov, akými sú matematika a dejepis. Platforma prináša moderné vzdelávacie prostredie, ktoré môžu v rovnakej miere zužitkovať žiaci, ale aj učitelia týchto predmetov. V nadväznosti na tému práce poukazujeme na nie práve vyhovujúce postavenie matematiky v školskom vzdelávacom systéme, ktoré neposkytuje nami analyzovanej téme dostatočný priestor na uplatnenie jej potenciálu. V rovnakej miere sa v texte venujeme aj spektru rôznorodých možností uplatnenia sociálnych sietí vo vyučovacom procese.

Kľúčové slová: dejiny matematiky, popularizácia, sociálne siete

 Back to list of accepted papers