Mravce v nohách

Terézia Fabianová

Abstrakt


Abstrakt

Zámerom tohto príspevku je poukázať na možnosť ako inovatívne a efektívne vyučovať tému Nervová sústava spojením vyučovacích metód EUR a CLIL v predmete Biológia. Modelový príklad vyučovacej hodiny Biológie je venovaný žiakom gymnázia.

Našou snahou je správne a logické aplikovanie dvoch vyššie uvedených metód – EUR a CLIL do vyučovacieho procesu predmetu Biológia, konkrétne v tematickom celku Nervová sústava v téme Neurón a Reflexný oblúk. Metodika, ktorú predkladáme disponuje širokým spektrom aktivít, vďaka ktorým si žiaci osvoja učivo a zároveň sa naučia spolupracovať. Žiaci sa naučia potrebnú odbornú terminológiu v slovenskom i anglickom jazyku, pričom si rozvíjajú kritické myslenie spolu s kreativitou.

Vyučovacia hodina začína časťou evokácia, počas ktorej sa žiaci ponoria do témy hodiny prostredníctvom aktivity stimulujúcej ich doterajšie vedomosti.

V druhej fáze – uvedomenie si významu predkladáme aktivity s dôrazom sa rozvoj kritického myslenia žiakov rozvíjajúce kreativitu a kognitívne schopnosti.

Reflexia – posledná fáza je zameraná predovšetkým na spätnú väzbu od žiakov.

Kľúčové slová: stratégia EUR, metóda CLIL, kritické myslenie, nervová sústava človeka.



Back to list of accepted papers