Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Fyziologické a biochemické aspekty tolerancie ovsa siateho (Avena sativa L., cv. Václav) na ióny kadmia
Veronika Kubová
Analýza vplyvu prírodného a syntetického vápnika na štruktúru osteoporotickej kosti s využitím animálneho modelu
Martina Bábiková, Ramona Babosová, Veronika Kováčová
Vplyv kadmia na morfologické a fyziologické charakteristiky rastlín ovsa
Petra Bublavá
Porovnanie kvality in vitro produkovaných blastocýst získaných z vitrifikovaných a čerstvých bovinných oocytov
Linda Dujíčková
Labyrint ľudského tela
Terézia Fabianová
Vplyv selénu na viabilitu osteoblastov in vitro
Miroslava Sotoňáková
Štúdium osteoklastogénneho potenciálu monocytov pacientov s axiálnou spondyloartritídou v in vitro podmienkach
Eva Šebová, Patrik Škubica

Ekológia a environmentalistika

Hodnotenie pôdnej reakcie a redox potenciálu pôdy pozdĺž toku rieky Orava
Nikola Benková, Jozef Varga, Eduard Lukáč
Zmeny vegetácie na vybraných štítoch subniválneho stupňa Vysokých Tatier
Andrej Sedlák
Priestorové rozšírenie eróziou ohrozených pôd v západnej časti Zálužianskej pahorkatiny (Nitrianska pahorkatina)
Mikulaš Kňazovický
Vplyv vojenskej činnosti vo VO Záhorie na diverzitu vážok
Zuzana Šíblová
Prvé výsledky analýzy rastlinných makrozvyškov z lokality Hradisko Neštich
Natália Hurajtová
Návrh riešení úspory energií pre vybrané budovy UKF v Nitre
Marek Moravčík
Hodnocení míry antropogenní fragmentace krajiny Slovenska pomocí indikátoru effective mesh size na úrovni krajů
Ivo Dostál
Manažmentové opatrenia hodnotných prírodných a kultúrnych lokalít na príklade mestskej časti Ružomberok - Vlkolínec
Ingrid Krajňáková
Potrava myšiarok ušatých (Asio otus) v intraviláne obce Lužianky
Patrik Drug

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Fytogeografia inváznych antropofytov lesných a nelesných biotopov s výrazným antropickým vplyvom v krajine a prognóza variability fytocenóz
Lukáš Wittlinger
Využitie virtuálnej reality pri výučbe geografie
Karina Pitoňáková
Predpoklady cestovného ruchu v MAS Malokarpatské partnerstvo
Kristína Silná
Sprievodca po obci Veľké Lovce
Stela Boriková
Potenciál rozvoja cestovného ruchu mikroregiónu MAS SVORNOSŤ
Filip Adamkovič
Zaujímavosti mesta Krásno nad Kysucou ako motív rozvoja cestovného ruchu
Nina Jakubcová
Bezobalové obchody v Nitre
Viktória Zeťáková
Diaspor ako indikátor tepelnej úpravy korundov
Daniela Horvátová
Odvetvie automotive v okrese Nitra
Viktória Holecová
Variabilita drahých kameňov vo vybratých náramkových hodinách a ich gemologická charakteristika
Viktória Ušáková
Rozvoj cestovného ruchu v obciach na trase navrhovaného Náučného chodníka prof. M. Lukniša
Dávid Šorman, Nikola Hubinová
Ichtyofauna rieky Rajčianka a Kuneradského potoka
Adriána Ďurinková
Vybrané špecifiká krajín V4 a ich vplyv na geopolitické postavenie v EÚ
Samuel Červeňanský
Kriedový vulkanizmus Západných Karpát: vývoj v priestore a čase
Alexandra Matušková
Staré a nové maloobchodné lokality v meste Nitra
Pavel Forgáč

Chémia

Možnosti použitia ovčej vlny na zníženie obsahu dusičnanov vo vode
Marcel Cvik, Jana Braniša
Výpočty NMR konštánt bojovej otravnej látky sarinu
Ema Mačušová, Miroslav Iliaš
Štúdium adsorpcie niklu na vybrané prírodné sorbenty
Matej Šuránek, Zuzana Melichová
Príprava a charakterizácia vybraných luminiscenčných zlúčenín pre použitie v OLED technológii
Denisa Valyuchová
Pozitívny/negatívny nález psychotropných a omamných látok na minciach a bankovkách
Michaela Barlášová
Príprava nitrocelulózy z lacných vstupných materiálov
Viktória Živická

Fyzika

Elastic fields in unbounded anisotropic plane with cracks
Dmytro M. Nosov
Meranie Stefanovej – Boltzmannovej konštanty
Goran Bulatovič
Využitie odpadového skla ako prímesi k illitu a kaolínu
Peter Pős
Merabue difúzneho koeficientu expandovaného polystyrénu
Marek Mánik

Informatika

Možnosti rozšírenej reality v kombinácii s geolokačnými hrami
Kristián Fodor
Aplikácia virtuálnej reality na liečbu vybranej fóbie
Martin Mitter
Moderné trendy vo výučbe programovania
Miroslav Virág
Spôsoby využitia zariadení na sledovanie pohybu očí
Michal Šrobár
Porovnanie implementácií algoritmov násobenia matíc na GPGPU s použitím CUDA a OpenACC
Ján Šimonides
Využitie Raspberry Pi na spracovanie obrazu
Branislav Kysucký
Využitie prilby Emotive pre ovládanie Arduino Uno
Anna Mandrichenko, Aleksandr Mandrichenko
Vytváranie počítačovej hry v Unity3D
Tobiáš Kubovič
Aplikácia VR Interactivity pre HTC Vive
Martin Bako
Implementácia mikrokontroléra do vzdelávania na základných a stredných školách.
Roman Krnáč, Martin Cápay

Odborová didaktika

Využitie matematicko-štatistických metód a umelej inteligencie pri riadení kreditného rizika
Michaela Štubňová
Triangulárne normy na špeciálnom type zväzu
Michaela Bruteničová
Možnosti rozvoja tvorivého a kritického myslenia v téme kostrová sústava človeka v 7. ročníku základných škôl
Slavomíra Palajová
Rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia pri vyučovaní dýchacej sústavy
Kristína Baráthová
Vyučovanie nervovej sústavy (centrálna nervová sústava) s využitím metód kritického myslenia
Bibiána Jurčová
Skúsenosti z overovania modelov vyučovacích hodín z biológie človeka na gymnáziách
Andrea Jakubíková
Aplikácia aktivizujúcich metód vo vyučovaní tematického celku Hormonálna regulácia na gymnáziách
Terézia Hodálová
Matematika je aj tam, kde ju vôbec nečakáme.
Katarína Laššová
Námety na aktivity rozvíjajúce kritické a tvorivé myslenie žiakov v tematickom celku Reprodukčná sústava človeka na gymnáziách
Daniela Sádovská
Kritické myslenie a jeho aplikácia vo vyučovaní tematického celku Tráviaca sústava na gymnáziách
Nikoleta Lásková
Lokálne informačné zdroje mikroregiónu Kľakovská dolina a ich význam vo vyučovaní (nielen) geografie miestnej krajiny
Kristína Lásková
Učebné štýly žiakov
Erika Kaffková
Ozobot vo vyučovaní informatiky alebo programovanie farbami
Dana Horváthová, Miroslav Blšák
Možnosti využitia Minecraft: Education Edition vo vzdelávaní
Jakub Šajben
Prepínanie jazykov v matematike u bilingválnych žiakov
Simona Szabová
Outdoorová edukácia v primárnom stupni vzdelávania
Sofia Šolcová
Návrh náučného chodníka obcami Bošáca a Zemianske Podhradie
Alexandra Hladká
Experimenty s netradičným meraním z tematickej oblasti Periodické deje
Vladislav Pavlús
Moodle online testy zo stredoškolskej chémie
Kristína Masnicová, Vladimíra Pretzová, Miroslav Iliaš