Potenciál rozvoja cestovného ruchu mikroregiónu MAS SVORNOSŤ

Filip Adamkovič

Abstrakt


Abstrakt

 

Cestovný ruch mikroregiónu MAS SVORNOSŤ poskytuje pre občanov a turistov prírodné bohatstvo, históriu územia a bohaté kultúrne dedičstvo. Špecifikom mikroregiónu je jeho rôznorodosť krajinnej štruktúry a podmienky pre aktívny relax a oddych miestnych obyvateľov i návštevníkov.

Cieľom príspevku je poukázať na možnosti rozvoja územia mikroregiónu a jeho ďalšie smerovanie v oblasti cestovného ruchu na báze relatívne čistého prírodného prostredia a atraktívnych zaujímavostí v podobe Oponického hradu a siedmych kaštieľov, ktoré sú základným portfóliom pre pritiahnutie návštevníkov do územia a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu mikroregiónu MAS SVORNOSŤ.

Pri písaní článku sme využili najmä metódu zhromažďovania informačných zdrojov, historicko-geografickú metódu, metódu vysvetľujúceho opisu, komparatívnu metódu a systémovú metódu.

Prvá časť príspevku charakterizuje mikroregión z pohľadu fyzickej a humánnej geografie.

Druhá časť sa zaoberá súčasnými aktivitami mikroregiónu. Vo výsledkoch a diskusii sme prostredníctvom SWOT analýzy zhodnotili súčasný stav mikroregiónu MAS SVORNOSŤ z hľadiska hlavne silných a slabých stránok.Back to list of accepted papers