Námety na aktivity rozvíjajúce kritické a tvorivé myslenie žiakov v tematickom celku Reprodukčná sústava človeka na gymnáziách

Daniela Sádovská

Abstrakt


Predkladaný príspevok je zameraný na odprezentovanie vytvoreného portfólia, v ktorom sú obsiahnuté užitočné a zaujímavé návrhy modelov vyučovacích hodín týkajúce sa témy Reprodukčná sústava človeka v 3. ročníku na gymnáziách. Súčasťou navrhovaných modelov sú mnohé aktivity a metódy, ktoré podporujú rozvoj tvorivého a kritického myslenia žiakov. Prvá časť príspevku je venovaná problematike tvorivého a kritického myslenia na školách, vyučovacím metódam a trojfázového modelu vyučovania. V druhej časti sú predstavené celkovo dve vypracované metodiky, ponúkajúce zaujímavé námety na rôzne aktivity, ktorými sa môže učiteľ inšpirovať a aplikovať ich do svojich vyučovacích hodín.

Vo všeobecnosti je hlavným cieľom tohto príspevku predstaviť portfólio vybraných metód, vďaka ktorým by boli žiaci neustále aktivizovaní a nestávali sa len pasívnymi poslucháčmi tradičného výkladu učiteľa. Prezentované aktivizujúce metódy by tým podporili ako tvorivé tak aj kritické myslenie žiakov.


The following report focuses on presenting a portfolio containing useful and interesting proposals of model classes about Human reproductive system in third grade of grammar school. Suggested models include number of activities and methods, which seek to support development of students’ creative and critical thinking. First part of this report outlines problematics of creative and critical thinking at schools, teaching methods and three-phased model of teaching. The second part introduces two developed methodics offering interesting activity suggestions,  which teachers can take inspiration from and apply them in their classes.

In general, the main aim of this report is to present a given portfolio of methods thanks to which students would be constantly activated what would prevent them from becoming purely passive listeners of a traditional teacher’s interpretation. Presented  activating methods would  support both creative and critical thinking of students.Back to list of accepted papers