Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Faktory ovplyvňujúce obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej
Veronika Kubová
Cytogenetická analýza králičích kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene
Filip Benko
Vplyv distribúcie živného roztoku na vývin kukurice siatej pestovanej v aeroponických podmienkach
Marcel Roszival
Efekt xylénu, rooibosu a ich kombinácie na uvoľňovanie vybraných steroidných hormónov ovariálnymi bunkami ošípaných
Zuzana Fabová
Protista nejasného taxonomického postavenia a nové trendy v systematike eukaryotov
Miriam Trniková

Ekológia a environmentalistika

Vplyv chemických a fyzikálnych pôdnych vlastností na potenciálne prístupné formy kadmia
Petronela Debnárová
Nepôvodný pavúk Brigittea civica ako významný zástupca mestskej araneofauny
Pavol Purgat
Toxic effect of different concentrations of xylene on Euglena gracilis strain Z
Alexandra Lukáčová, Matej Vesteg
Zadržiavanie zrážkovej vody v priemyselnom areáli
Ján Šimončič
Výskyt kliešťov (Acari) v mestskom a vidieckom prostredí
Silvia Kumová
VYHODNOTENIE SLEDOVANÝCH OBSAHOV ŤAŽKÝCH KOVOV V RIEKE NITRA ZA OBDOBIE 10 ROKOV NA JEJ MODELOVOM PROFILE
Iveta Vrábelová
AKTUÁLNY VÝVOJ A TRENDY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLYCH ODPADOV NA SLOVENSKU S POROVNANÍM S EURÓPSKOU ÚNIOU
Maroš Záhorský
Pavúky ako modelové živočíchy hodnotenia disturbancie záhrad.
Natália Ondrejková, Pavol Purgat
Mimoriadne zhoršenie vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd pri prevádzke betonárne
Katarina Lickova

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Súčasná problematika brownfieldov v kontexte okresu Zlaté Moravce
Michaela Horváthová
Historicko-geografická analýza a virtuálna rekonštrukcia zaniknutej vodnej nádrže
Michal Hrmo
Fylogeografická charakteristika a ekosozologické hodnotenie biokoridorov so zameraním na migráciu veľkých šeliem v okrese Lučenec
Lukáš Wittlinger
Alochemická premena diasporu pomocou tepelnej úpravy
Daniela Horvátová
Využitie zeme v meste ako premenná pri skúmaní podmienok pre pešiu dopravu
Dávid Lorenc
Wandrak: Produkt na podporu cestovného ruchu
Miroslav Gecovič
Metaultramafity Veľkej Lúky a Filipova
Adam, Lucia Maťo, Vetráková
Komparácia implementácie diverzifikácie v Programoch rozvoja vidieka 2007 - 2013 a 2014 - 2020 na Slovensku
Petra Jaďuďová
Kultúrno-historické výnimočnosti okolia náučného chodníka Považský Inovec
Marek Švajlen
Ľubietovské kryštalinikum – granitové porfýry
Martin Kováč
Prepojenie Náučného turistického chodníka Zlatými Moravcami s Náučným chodníkom prof. M. Lukniša
Dávid Šorman, Nikola Hubinová
EZÚS PONTIBUS – nový subjekt v oblasti regionálneho rozvoja
Attila Hanzsér
Porovnanie kvality spojení jednotlivými spôsobmi verejnej dopravy pri dochádzaní z obcí Trnavského samosprávneho kraja do Trnavy
Samuel Kohutiar
Zaujímavosti mikroregiónu Kľakovská dolina
Kristína Lásková
Metodika výskumu fosílnych jazerných rozsievok
Vanesa Vlčeková
Komplexná fyzicko-geografická analýza obce Slovenské Nové Mesto
Peter Sabo
Uranofán na Slovensku: jeho výskyty a charakteristika
Eva Hoppanová

Fyzika

Vplyv lisovacieho tlaku na zdanlivú aktivačnú energiu kryštalizácie spinelu
Patrik Jakubec, Peter Pős

Informatika

Inteligentná kontrola vstupu do budov
Daniel Vízi
Využitie knižnice Point Cloud Library (PCL)
Peter Beláčik
Porovnanie služieb na rozpoznávanie obrazov
Dominika Mihálová
Online grafický editor
Martin Auxt
Systém na meranie a regulovanie teploty pomocou mikrokontroléra Arduino
Erik Patráš
Navigácia pre autistov
Radoslav Soják, Martin Marič, Marek Baláž, Dominik Babiak
VR aplikácia pre Android, ktorá môže podporiť liečbu fóbií
Martin Bako
Tvorba univerzitného chatbota s využitím prvkov umelej inteligencie
Roman Krnáč, Jerguš Kováčik, Marek Rybár, Jozef Čujdík
3D počítačové modelovanie miesta činu
Michal Čierny, Miroslav Iliaš
Skúsenosti z overovania metodík na Informatickom krúžku
Jaroslav Knežník

Chémia

Znižovanie koncentrácie arzénu v pitnej vode v oblasti Pohronského Bukovca
Andrea Pinkeová
Interakcia tenzid - ovčia vlna ožiarená elektrónovým zväzkom, terra incognita?
Márk Híveš
Možnosti detekcie alkaloidov, prekurzorov drog a iných dusíkatých zlúčenín vo forenznej praxi
Michaela Barlášová
Databáza vlákien pre forenznú analýzu
Viktória Živická

Odborová didaktika

Možnosti rozvoja kritického myslenia v tematickom celku Tráviaca sústava
Zuzana Kuľhová
Učebnica geografie miestnej krajiny mikroregiónu Horné Kysuce
Ivana Heglasová
Exkurzia Bošáckou dolinou vo vyučovaní environmentálnej geografie
Alexandra Hladká
Využitie kresby vo vyučovaní anatómie človeka na úrovni vzdelávania ISCED 3A
Monika Mojžišová
Vitamíny a ich význam pre ľudský organizmus. Model vyučovacej hodiny pre 2. stupeň základných škôl.
Ivana Volentierová
Didaktické spracovanie školských biologických pokusov zo zoológie bezstavovcov
Lucia Kúšiková
Vytvorenie didaktických situácií a stratégií vo vyučovaní Obehovej sústavy
Jana Bolhova
Zhodné zobrazenia v rôznych hudobných dielach
Katarína Laššová
Meranie vybraných fyzikálnych veličín pomocou Arduina
Peter Korman
Hodnotenie vybraných podnikateľsko-ekonomických vzdelávacích programov z pohľadu študentov stredných odborných škôl
Daniela Vörösová
Aktivizácia žiakov
Tomáš Madarász
Uplatnenie senzorických vlastností študijných materiálov v technicky orientovaných predmetoch
Michal Kohútek
EFEKTÍVNOSŤ VÝUČBY EKONOMICKÝCH PREDMETOV S VYUŽITÍM PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA
Mária Schoberová
Úroveň grafickej gramotnosti študentov na gymnáziách
Radka Malá
Vyhotovenie a verifikácia názornej učebnej pomôcky pre učebný predmeet technika
Ján Valúch
Úroveň geometrického myslenia budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie
Veronika Bočková
Niekoľko námetov na realizáciu experimentov s využitím miniatúrneho digitálneho osciloskopu
Vladislav Pavlús
Asistencia učiteľa ako nová príležitosť pre pedagogickú prax v pregraduálnej príprave študentov
Miriam Trniková
Metóda CLIL v chémii
Barbora Máliková
Exkurzia ako forma zmysluplného učenia
Martina Mederyová
BBC micro:bit na vyučovaní v základnej škole
Roman Krnáč, Nika Klimová
Využitie Moodle e-learningu pre zvýšenie záujmu o štúdium chémie
Martin Valo, Miroslav Iliaš
Postupnosti na gymnáziu
Zuzana Mokrá
Výroba historického luku a šípu
Tomáš Michlík