Navigácia pre autistov

Radoslav Soják, Martin Marič, Marek Baláž, Dominik Babiak

Abstrakt


Táto práca sa venuje pomoci ľuďom sľahšími formami autizmu aich navigovaním sa vinteriéroch. Prostredníctvom Android aplikácie sme implementovali jednoduchú navigáciu pracujúcu na princípe postupného zobrazovania fotografií ainých informácií oprostredí. Prvá kapitolaje venovaná priblížením problematiky. Vysvetľuje pojem autizmus a stručnepredstavuje jednotlivé druhy.Druhá kapitola vysvetľuje postup práce aopis jednotlivých časti aplikácie.Vtretej kapitole sa opisuje testovanie aplikácie autistom.Vposlednej kapitole sú uvedené ďalšie návrhy anápady ako sa dá ďalej pokračovať azdokonaľovať tento koncept aplikácie.


Back to list of accepted papers