Aktivizácia žiakov

Tomáš Madarász

Abstrakt


Hlavnou náplňou práce učiteľov je zabezpečiť výučbu, ktorú možno realizovať rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je využiť vo výučbe tzv. aktivizujúce metódy, ktoré podporujú záujem žiakov o učenie, logické myslenie, kreativitu a tiež rozvíjajú poznávacie procesy žiakov. Cieľom článku je poukázať na to, že učitelia pri výučbe ekonomických predmetov nemusia využívať len tradičné vyučovacie metódy, ale rovnako efektívne môže byť aj využitie aktivizujúcich metód. Z uvedeného dôvodu je článok zameraný na ukážku využitia 2 aktivizujúcich metód (brainstormingu a didaktických hier) pri výučbe zvolenej témy, ktorou bol „Štátny rozpočet“ na predmete Podniková ekonomika. Pri príprave didaktických hier bol využitý program ActivInspire. Článok sa zameriava aj na zistenie efektivity nadobudnutia vedomostí u žiakov, u ktorých daná téma bola odučená aktivizujúcim spôsobom a tiež u žiakov, u ktorých bola odučená tradičným spôsobom. Výsledky naznačujú, že využitie aktivizujúcich metód na danej hodine prinieslo väčší efekt v nadobudnutých vedomostiach u žiakov zúčastnených nášho testovania.  

 

Kľúčové slová: ActivInspire, aktivizujúce metódy, brainstorming, didaiktické hry


Back to list of accepted papers