Súčasná problematika brownfieldov v kontexte okresu Zlaté Moravce

Michaela Horváthová

Abstrakt


Článok prináša teoretický pohľad do problematiky brownfieldov spolu s identifikáciou a lokalizáciou jednotlivých objektov v okrese Zlaté Moravce. Prvotne upriamujeme pozornosť na teoretický rámec v podmienkach Slovenska s dôrazom na vymedzenie daného termínu a poukázanie na jeho problematiku v definovaní a následnej klasifikácii. Nadväzne uvádzame vznik a možné problémy, ktoré môžu tieto objekty spôsobovať. Nosnou časťou článku je terénny výskum venovaný identifikácii a lokalizácii objektov brownfields v uvedenom území, ktoré sú doplnené fotografickou dokumentáciou spolu s mapovým výstupom. Príkladne poukážeme na jednotlivé kategórie brownfieldov podľa predchádzajúceho využitia v príslušných obciach vybraného územia.

Kľúčové slová: brownfield, terénny výskum, okres Zlaté MoravceBack to list of accepted papers