Interakcia tenzid - ovčia vlna ožiarená elektrónovým zväzkom, terra incognita?

Márk Híveš

Abstrakt


Práca popisuje skúmanie adsorpcie aniónaktívneho tenzidu dodecylsulfátu sodného (SDS) ako adsorbátu na prírodnej ovčej vlne ako aj vlne ožarovanej zväzkom urýchlených elektrónov s absorbovanou dávkou 44 a 170 kGy. Analytická kontrola zostatkového tenzidu v kúpeli s vlnou bola vykonaná spektrofotometrický stanovením absorbancie asociátu SDS s metylénovou modrou (MB) pri 653 nm. V rámci aplikovaných koncentrácií tenzidu 1,6 -2,2 mg.dm-3 všetky vzorky vlny pri nižších koncentráciách poskytli nereálnu zápornú adsorpciu, pričom vlna modifikovaná elektrónovým zväzkom adsorbovala menej ako vlna nemodifikovaná. Spektrálne merania ukázali, že dôvodom anomálií je zostatkový lanolín, modifikovaný spolu s vlnou a rozpustný v kúpeli. Tento, podobne  ako SDS, vytváral farebný asociát s MB a skreľoval výsledky. Hoci absolútne hodnoty adsorpčných izoteriem SDS  musia byť korigované, ich relatívna vzájomná pozícia je reálna. Je predpoklad, že pri separácii zložiek multikomponentného roztoku adsorpciou na prírodnej vlne nebude SDS konkurovať zložkám s vyšším adsorpčným potenciálom.


Back to list of accepted papers