Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Vybrané esenciálne oleje a ich antibakteriálny účinok na kmene MRSA
Silvia Porubčanová
Proces in vitro oplodnenia v praxi
Barbora Loncová
Vplyv verbascoside na parametre spermií králikov in vivo
Martin Massányi
Biomonitoring ftalátov s nízkou molekulovou hmotnosťou u detí predškolského veku a ich rodičov
Henrieta Hlisníková
Vplyv adjuvantnej artritídy na mikroskopickú stavbu stehnovej kosti potkanov
Jana Blahová, Veronika Kováčová, Karol Švík
Partenogenetická aktivácia oocytov ošípanej v in vitro podmienkach
Alexandra Bartková
Suplementácia potravy riasami a polyfenolmi u samcov králikov: Vplyv na motilitu spermií a antioxidačný status
Nikola Knížatová
Výber z metód osteometrického výskumu v archeozoológii
Zuzana Uhlárová

Ekológia a environmentalistika

Infiltračná rýchlosť vody do pôdy pri rôznom spôsobe jej využívania
Jozef Varga, Radoslava Kanianska
Morfometria lariev Cordulegaster Leach z územia Slovenska
Lenka Zahoranová
Vzdialenostná dostupnosť bikesharing-u pre študentov vysokých škôl v Nitre
Gréta Vrbičanová, Matej Močko
Habitatová charakteristika inváznych druhov Fallopia spp.
Zuzana Čistoňövá
Ektoparazity (blchy, roztoče, kliešte) drobných zemných cicavcov Podunajskej nížiny
Klaudia Holečková
Poznámky k pohlavnému rozmnožovaniu lykovca muránskeho (Daphne arbuscula Čelak., Thymeleaceae)
Zuzana Gajdošová
Pavúky (Araneae) ako bioindikátory stanovištných podmienok mesta
Pavol Purgat
Štruktúra spoločenstiev pakomárov (Diptera: Chironomidae) malých vodných nádrží Slovenska a kľúčové environmentálne premenné.
Veronika Štillová
Bystruškovité (Carabidae) vybraných plôch okolia obce Lednické Rovne (Slovensko)
Filip Kucej
Paleolimnologická rekonštrukcia vývoja vodnej nádrže Veľká Vindšachta s využitím subfosílnych zvyškov pakomárov
Marcela Přidalová

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Vybrané aspekty maloobchodnej vybavenosti mesta Piešťany
Sandra Wiecková
Vybrané problémy geografie mesta Trstená
Eva Smitková
Dostupnosť obcí Trnavského samosprávneho kraja vlakom
Samuel Kohutiar
Kultúrno-historické výnimočnosti okolia náučného chodníka Považský Inovec
Marek Švajlen
Realizácia návrhu informačných tabúľ náučného chodníka Považský Inovec so zameraním na ochranu prírody
Soňa Adamkovičová
Geografické aspekty spoločenských vzťahov Ruska a Slovenska
Martina Urbanová
Morfometrická analýza a morfodynamické procesy vo vybranej časti Malej Fatry
Veronika Máliková
Rozvoj obce Zlatno
Dávid Šorman
Zaujímavosti mestskej časti Nitra - Janíkovce
Jerguš Kováčik
Zaujímavosti obce Topoľčianky
Nikola Hubinová
Návrh svätojakubsko – mariánskej pútnicko – turistickej trasy na Žitnom ostrove
Leóna Merašická
Výskum a monitoring migračných biokoridorov za účelom vytvorenia bezpečnej dopravnej siete v okrese Lučenec
Lukáš Wittlinger
Záujmy štátnej ochrany prírody v povodí Dunaja v Rakúsku, Slovensku a Maďarsku
Attila Hanzsér
Náučný chodník obcou Maňa
Lucia Boriková

Informatika

Analýza dát pomocou kognitívneho systému Watson Analytics
Adrian Zatyko
Kódovacia hra pre mobilné zariadenie
Miroslav Virág
Analýza a vyhodnotenie výsledkov detektorov hrán použitím tabuľky klasifikacií
Miroslav Snopko
Monitorovanie trasy pohybu mobilného zariadenia
Marián Gemmel
Model optimalizácie rozvrhu úloh klastra pre HPCC s ohľadom na spotrebu elektrickej energie
Martin Trnik
MONITOROVANIE OBSAHU A FUNKCIONALITY WEBOV
Branislav Kyuscký
Návrh a konštrukcia bezpilotného lietajúceho zariadenia
Martin Schmidt
Aplikácia s prvkami rozšírenej reality s využitím senzora Kinect
Viktória Ševčíková

Odborová didaktika

Využitie bezdrôtovej senzorickej siete
Jan Francisti
Aplikačné a neštandardné matematické úlohy
Veronika Bočková
Komiks ako moderná učebná pomôcka
Alexandra Bulejová
Experimenty s transformátorom vo vyučovacom procese
Matúš Sitkey
Hranie sa s robotom alebo vyučovanie programovania? – Metodická pomôcka pre vyučovanie robotiky
Soňa Ivančáková
Kvantitatívne posúdenie rizikového úkonu zdvíhania ťažkej dlažobnej kocky pomocou softvérovo-indexovej metódy NIOSH a formulárov MAC v stavebníctve
Juraj Jakubjak
Zaradenie približných konštrukcií do školskej matematiky
Matej Gajdoš
Domáce úlohy z fyziky ako ich nepoznáte
Jana Šimonovičová
Vplyv bádateľsky orientovaného vyučovania biológie na porozumenie učiva
Martina Bažaličková
Imidž geografie vo vyučovaní geografie miestnej krajiny na základných školách v MAS SOTDUM
Daša Hauptvogelová
Námety na rozvoj kritického myslenia v tematickom celku Obehová sústava
Andrea Jakubíková
Metóda analýzy sieťových štruktúr základných fyzikálnych pojmov v učebniciach fyziky
Pavol Hrdý
Aplikácia kritického myslenia pri vyučovaní stavby a funkcie tráviacej sústavy
Nikoleta Lásková
Joulov pokus v novodobom prevedení – Mechanický ekvivalent tepla
Terézia Jindrová
Geografická exkurzia Bošáckou dolinou
Alexandra Hladká
Geografické dimenzie životného prostredia (návrh učebnice Environmentálnej geografie)
Michaela Strišková
Porovnanie geografických vzdelávacích programov Slovenskej a Rakúskej republiky z hľadiska geografie miestnej krajiny
Kristína Lásková
Využitie smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch zameraných na tému svetlo
Patrícia Kopecká, Lukáš Slobodník
Objavné vyučovanie a kritické myslenie tematického celku Civilizačné choroby
Patrícia Martišková
Tvorivé aktivity v príprave budúcich učiteľov
Soňa Adamkovičová, Miriam Smolinská
Námety na interaktívne cvičenia z Biológie človeka vytvorené v programe ActivInspire
Mariana Štefanková
Matematická úzkosť a jej vzťah k rodu, úspešnosti, výkonu a voľbe budúceho povolania žiakov základných škôl
Katarína Cibulková
Čo ak vám katedra umožní realizovať vaše sny?
Nika Klimová
Problém vrstvenia kociek – vizualizácia „neviditeľných“ objektov
Renáta Vágová
Využitie informačných komunikačných technológií ako súčasť motivácie v geografii
Barbora Balková
Multimediálna podpora technického vzdelávania
Lukáš Kostolanský
Identifikácia dôležitých aktivít pomocou rozhodovacích stromov
Juraj Obonya

Matemika, Fyzika, Chemia

Analýza a porovnanie možností výroby elektrickej energie a tepla pre proces spaľovania a splyňovania čierneho lúhu
Michal Hruška
Domáca výroba výbušnín a jej problematika v súčasnosti
Matej Bošeľa
Modelovanie parlamentných volieb
Dominika Zorvanová
Využitie Friedmanovej metódy v oblasti spekania keramiky prostredníctvom termodilatometrie
Filip Obert
Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov
Michaela Bruteničová
Jednosmerná vodivosť zmesí illitu a zeolitu
Marek Mánik
Štúdium purifikácie rekombinantného erytropoetínu na adsorbente Capto MMC Impres
Marta Ostrihoňová