Komiks ako moderná učebná pomôcka

Alexandra Bulejová

Abstrakt


Chápanie pojmu komiks nie je jednoznačne charakterizované. Súčasťou príspevku budú preto viaceré pohľady autorov na daný pojem „komiks“. V dnešnom edukačnom procese sa stále viac kladie dôraz najmä na motivačnú fázu vyučovacej hodiny. Preto treba do vyučovania vkladať nové moderné netradičné pomôcky. Komiks sa považuje za jednu z netradičných moderných pomôcok, ktorá v rozvinutých krajinách je využívaná, no na Slovensku si zatiaľ nenašla stále uplatnenie.

V príspevku ponúkame návod respektíve možnosti výberu aplikácií využiteľných na tvorbu komiku a  príklad, ako vytvoriť komik aplikovateľný vo vyučovacom procese. Súčasťou príspevku je ukážka tzv. „Malej knihy komiksov pre obec Zákopčie“ ako pomôcka vytvorená hlavne pre 2. stupeň základných škôl v predmete geografia, so zameraním na miestnu krajinu.Back to list of accepted papers