Habitatová charakteristika inváznych druhov Fallopia spp.

Zuzana Čistoňövá

Abstrakt


Fallopia japonica patri medzi 100 najnebezpečnejších inváznych rastlín a bola zapísaná do zoznamu rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej únie. Zaznamenali sme celkovo 410 údajov o výskyte pohánkovcov lokalizovaných v severnej oblasti stredného Slovenska z obdobia posledných 20 rokov. Pre druh F. japonica sme vyhodnocovali 206 lokalít, pre F. xbohemica 160 a osobitnou kategóriou bola Fallopia spp., kde v 44 nálezoch nebol určený druh. Spracovávali sme lokality aby sme poukázali na väzbu pohánkovcov na prvky využívania krajiny človekom a tiež ich hypsometrickú distribúciu. Výsledky našej práce potvrdzujú vektory šírenia pohánkovcov v sledovanom území porovnaním polohy a počtu porastov pozdĺž líniových koridorov v priebehu času. Poukázali sme na nutnosť determinácie jednotlivých druhov pohánkovcov a zdôraznili ich početný výskyt v poľnohospodárskej krajine.

Kľúčové slová: Fallopia japonica, Fallopia xbohemica, invázne druhy, nadmorská výška

 Back to list of accepted papers