Využitie Friedmanovej metódy v oblasti spekania keramiky prostredníctvom termodilatometrie

Filip Obert

Abstrakt


Chemickú kinetiku je možné využiť na štúdium tepelne aktivovaných procesov. Znalosť kinetiky vysokoteplotných reakcií má ekonomický a praktický význam pre hospodárstvo a priemysel menovite.

Pre výskum spekania je použitý izokonverzný princíp diferenciálnej Friedmanovej metódy.  Spekanie keramických vzoriek na báze illitu je zaznamenané pomocou termodilatometrie rôznymi rýchlosťami ohrevu – 2, 5, 7, 10 a 15 °C min-1. Spekanie je skúmané v teplotnom intervale od 800 až 1200 °C, v atmosfére plynného dusíka. Využitím Friedmanovej metódy sa určila zdanlivá aktivačná energia spekania illitu Ea = 655±100 kJ mol-1. Výsledky indikujú, že reakcia spekania sa neriadi jediným dominantným krokom. V prípade presnosti metódy sme zaznamenali 30 % rozptyl hodnôt zdanlivej aktivačnej energie.

Kľúčové slová: termodilatometria, chemická kinetika, spekanie, illit, Friedmanova metódaBack to list of accepted papers