Vplyv bádateľsky orientovaného vyučovania biológie na porozumenie učiva

Martina Bažaličková

Abstrakt


Príspevok sa zameriava na bádateľsky orientované vyučovanie biológie (BOV) určené najmä žiakom gymnázií. Výhodou BOV je spôsob akým sa žiaci učia. Nové informácie nie sú sprostredkované učiteľom, ale sú žiakom objavované aktívnou činnosťou a uvedomelým zmýšľaním. V súčasnosti sa kladie dôraz na vyučovanie bádateľským spôsobom najmä pre prírodné vedy. Napriek tomu je len málo publikácií, ktoré uverejňujú námety na aktivity a praktické riešenia prírodovedných úloh. Každý učiteľ určite ocení navrhnuté spôsoby bádania, nakoľko nie je ľahké vymyslieť bádateľskú otázku, ktorá by žiaka motivovala a zaujímala. Okrem toho je potrebné vymyslieť spôsob a doplňujúce otázky ako žiak príde k danej súvislosti.

Príspevok obsahuje vypracovanie metodík dvoch vyučovacích hodín biológie s bádateľskými aktivitami a experimentom. Naše metodiky sme overili v praxi, pričom sme sa zamerali na zistenie vplyvu BOV na porozumenie učiva. Dôvodom zvolenia témy bolo overenie navrhnutých bádateľských aktivít,  ďalej to je záujem o danú oblasť a aktuálnosť témy.

Kľúčové slová: bádateľsky orientované vyučovanie, biológia, experiment, okoBack to list of accepted papers