Metóda analýzy sieťových štruktúr základných fyzikálnych pojmov v učebniciach fyziky

Pavol Hrdý

Abstrakt


V prírode aj vo svete technológií môžeme nájsť mnoho komplexných systémov sietí a ich skúmaním nachádzame mnohé podobnosti. Štatistickou analýzou sieťových štruktúr sa môžeme dozvedieť mnoho o ich vlastnostiach. V tejto práci skúmame prítomnosť takýchto sietí v odbornom fyzikálnom texte, metódu tvorby takejto siete a jej možný prínos pre prax. Kľúčové slová: sieťová štruktúra, škálovo invariantný model, mocninové rozdelenie, fyzikálny pojem


Back to list of accepted papers