Geografická exkurzia Bošáckou dolinou

Alexandra Hladká

Abstrakt


Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť študentov základných, stredných a vysokých škôl na geografiu a históriu Bošáckej doliny. Súčasťou výskumu bol dotazníkový prieskum medzi študentmi Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Na základe ich odpovedí sme zistili, že o spomínanej doline nemajú veľa informácií. Ich odpovede nasvedčujú tomu, že majú malý záujem nie len o geografiu miestnej krajiny, ale aj o regionálnu históriu. Ako  možnosť rozšíriť ich vedomosti a zároveň motivovať ich o poznanie prostredia, v ktorom žijú, navrhujeme exkurziu územím Bošáckej doliny. Trasy sú naplánované tak, aby viedli ceznajvýznamnejšie, ale aj menej známe zaujímavosti a pamiatky doliny.

Kľúčové slová: Bošácka dolina, exkurzia, história, geografia miestnej krajinyBack to list of accepted papers