Geografické aspekty spoločenských vzťahov Ruska a Slovenska

Martina Urbanová

Abstrakt


Príspevok prináša pohľad na aktuálne formy spolupráce a spoločenských vzťahov medzi Ruskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy. Okrem kapitol venujúcich sa týmto sféram uvádzame, pre zrozumiteľnejší vstup do problematiky témy, aj kapitoly týkajúce sa geografickej charakteristiky a porovnania oboch štátov, ruskej menšine na Slovensku a slovenskej menšine v Rusku a ich činnosť v krajine a históriu rusko-slovenských vzťahov. V rámci metodiky práce sme používali viaceré metódy a zdroje uvedené v samostatnej kapitole. Naším cieľom bolo zistenie kde a v akej miere spolupracujú Rusko a Slovensko v spoločenskej oblasti v súčasnosti a vyhodnotiť vývoj tohto partnerstva.

Kľúčové slová: rusko-slovenské vzťahy, vzdelávanie, veda, kultúra, ruská a slovenská menšina, ruský jazykBack to list of accepted papers