Objavné vyučovanie a kritické myslenie tematického celku Civilizačné choroby

Patrícia Martišková

Abstrakt


Článok je zameraný na využitie prvkov objavného vyučovania v biológii. Objavné vyučovanie je využívané pri tvorbe problémových úloh z biológie na základe, ktorých bola téma Civilizačné choroby odučená. Hlavným cieľom našej práce bolo odučiť tematický celok civilizačné choroby s využitím už spomínaných problémových úloh. Rovnako sme sa zamerali aj nato, aby sme žiakom, čo najlepšie vysvetlili civilizačné choroby na základe objavných a problémových úloh. Pomocou takýchto úloh si žiaci rozvíjajú nielen tvorivé, ale aj kritické myslenie. Prípravu, ktorú sme vytvorili je najvhodnejšie využiť pre žiakov 3. ročníka na gymnázií so štvorročným štúdiom alebo pre žiakov 7. ročníka na gymnáziu s osemročným štúdiom. Vybrané učivo je práve pre 3. ročník v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 3. Pomocou problémových a objavných úloh chceme u žiakov docieliť lepšie zapamätanie učiva a hlavne zábavnejšie vyučovanie. Toto vyučovanie sa od klasických hodín líši tým, že musia na vyriešenie úloh využívať logické myslenie, medzipredmetové vzťahy a tvorivosť.

Kľúčové slová: biológia, žiaci, civilizačné choroby, logické myslenie, objavné vyučovanie, problémové úlohyBack to list of accepted papers