Tvorivé aktivity v príprave budúcich učiteľov

Soňa Adamkovičová, Miriam Smolinská

Abstrakt


V dnešnom modernom školstve sú didaktické aktivity a hry neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu. Učiteľ by sa mal vo svojej profesií neustále zdokonaľovať, zaujímať sa o nové trendy, podávať študentom aktuálne informácie, sústrediť svoju pozornosť na výber vyučovacích metód aby tým vedel skvalitniť priebeh vyučovania a taktiež by mal vyučovací proces obohatiť tvorivou resp. kreatívnou aktivitou.

Článok sa zameriava na rozvíjanie tvorivosti a kreativity na vyučovaní geografie u žiakov (vyššieho) sekundárneho vzdelávania. Úlohou jednotlivých aktivít je zatraktívniť priebeh klasického vyučovania, vzbudiť tvorivosť u učiteľov i študentov, rozvíjať                                  ich komunikačné schopnosti a kritické myslenie, motivovať študentov pri spoločnej práci, vzbudiť                      ich záujem o predmet (geografia) a predovšetkým formulovať ich osobnosť, pretože v súčasnosti práve tvorivosť a kreativita patria medzi silné ľudské stránky.

Kľúčové slová: tvorivosť, aktivita, učiteľ, žiak, učebné štýl    Back to list of accepted papers