Záujmy štátnej ochrany prírody v povodí Dunaja v Rakúsku, Slovensku a Maďarsku

Attila Hanzsér

Abstrakt


Článok poskytuje aktuálne informácie o ochrane prírody v povodí Dunaja na území štátov Rakúsko, Slovensko a  Maďarsko.

Obsahovo je rozdelený do dvoch častí. V prvej sme metódou analýzy definovali hlavné oblasti ochrany prírody na Dunaji a metódou komparácie porovnali druhy elektronickej propagácie pre širokú verejnosť. V druhej časti  sme definovali ďalšie možné zmeny v ochrane prírody na Slovensku. Veľmi pravdepodobné je vyhlásenie národného parku Podunajsko, ktorý by vyplnil absentujúcu ochranu prírody od Veľkolélskeho ostrova po Štúrovo, ale hlavným problémom pre vyhlásenie tohto národného parku  je najmä stav bioty a to konkrétne veľký výskyt nepôvodných drevín.

Kľúčové slová: Dunaj, príroda, ochranaBack to list of accepted papers