Analýza a porovnanie možností výroby elektrickej energie a tepla pre proces spaľovania a splyňovania čierneho lúhu

Michal Hruška

Abstrakt


Čierny lúh predstavuje jeden z obnoviteľných zdrojov energie. Typická väčšia papiereň vyprodukuje približne 1500 až 2000 ton čierneho lúhu za deň (s obsahom sušiny 65 – 85 % hm.), čo predstavuje približne 6 až 10 PJ energie ročne (v prepočte na hornú výhrevnosť) použitej na výrobu elektrickej energie a pary. Čierny lúh sa tradične spaľuje v regeneračných kotloch, v ktorých dochádza k regenerácii chemikálií aj energie. Vysokotlaková para odchádzajúca z kotla sa vedie do parnej turbíny, kde sa jej expanziou na rôzne tlakové úrovne vyrába elektrická energia. Splyňovanie čierneho lúhu spolu s kombinovaným cyklom výroby elektrickej energie a tepla by potenciálne mohlo nahradiť technológiu spaľovania, z dôvodu vyšších účinností výroby elektrickej energie a tepla. V našej práci sa zaoberáme porovnaním spaľovania čierneho lúhu s jeho splyňovaním s rôznymi variantami nakladania so vzniknutým syntéznym plynom. Zároveň bude tiež vypočítaná aj jednoduchá návratnosť kúpy splyňovača.


Back to list of accepted papers