Zaujímavosti obce Topoľčianky

Nikola Hubinová

Abstrakt


 

Cieľom článku je oboznámiť čitateľa o obci Topoľčianky a jej zaujímavostiach, ktoré sú významné pre jej cestovný ruch. Obec je bohatá na kultúrne dedičstvo, či už hmotné ako jej pamätihodnosti alebo nehmotné ako jej história.

V článku sme použili niekoľko metód, ako napríklad metódu vysvetľujúceho opisu, ktorá bola využitá pri charakteristike obce a jej zaujímavostí. Ďalej, pri charakteristike obyvateľstva, sme použili štatistické a matematické metódy. Informácie sme aj vizualizovali pomocou mapy, obrázkov a tabuľky. Systémovou metódou sme rozčlenili článok na kapitoly a podkapitoly.

Kľúčové slová: cestovný ruch, kultúrne dedičstvo, obec TopoľčiankyBack to list of accepted papers