Štúdium purifikácie rekombinantného erytropoetínu na adsorbente Capto MMC Impres

Marta Ostrihoňová

Abstrakt


Cieľom tejto práce bola separácia ľudského rekombinantného erytropoetínu (EPO) zo zmesi proteínov v zakoncentrovanom postkultivačnom médiu. Navrhovaným separačným krokom bola kvapalinová chromatografia na multimodálnom adsorbente Capto MMC ImpRes. Skúmali sme vplyv pH v rozsahu 5,5 – 7,5 a koncentrácie soli v rozsahu 0 – 300 mM na adsorpciu EPO a celkových proteínov. Na základe výsledkov týchto experimentov sme určili optimálne podmienky na adsorpciu EPO v chromatografickej kolóne. V ďalšej časti práce sme sledovali vplyv elučných podmienok na separáciu erytropoetínu. Realizovali sme päť nezávislých experimentov v chromatografickej kolóne, pri ktorých sme skúmali vplyv pH, koncentrácie soli a elučného gradientu na výťažok EPO a selektivitu separácie.

Kľúčové slová: erytropoetín, chromatografia, multimodálny adsorbentBack to list of accepted papers