Suplementácia potravy riasami a polyfenolmi u samcov králikov: Vplyv na motilitu spermií a antioxidačný status

Nikola Knížatová

Abstrakt


V tradičnej i alternatívnej medicíne zohrávajú rastlinné extrakty nezastupiteľnú úlohu. Pre ich vplyv je kľúčovým nielen samotný extrakt ale i jeho koncentrácia. Predmetom našej práce bolo determinovať účinok kombinácie rias a polyfenolov (Algatan®) pri 2 koncentráciách na reprodukčné parametre samcov králikov - koncentráciu a motilitu spermií a na vybrané parametre antioxidačného profilu lyzátu spermií (SOD, GPx). Prípravok zapracovaný do krmiva v koncentrácii 0,3 % (skupina T1) malo pozitívny účinok na motilitu, progresívnu motilitu, GPx a SOD, avšak zvýšenie jeho koncentrácie na 0,6 % (skupina T2) malo negatívny vplyv na tieto parametre voči kontrole (skupina C), avšak rozdiely neboli štatisticky preukazné. Zaznamenali sme štatisticky nepreukazné zvýšenie koncentrácie spermií v ejakuláte (skupina T1). V skupine T2 bolo zvýšenie koncentrácie spermií výraznejšie. V kontrolnej skupine boli stanovené dve signifikantne silné pozitívne korelácie (SOD a GPx, motilita a progresívna motilita), v skupine T1 boli zistené 4 silné pozitívne korelácie (SOD a GPx, motilita a progresívna motilita, koncentrácia a motilita, koncentrácia a progresívna motilita) a v skupine T2 sme zistili 3 silné pozitívne korelácie (motilita a progresívna motilita, koncentrácia a motilita, koncentrácia a progresívna motilita). Z dosiahnutých výsledkov možno konštatovať mierne účinky kombinácie sledovaných látok na reprodukčné ukazovatele samcov.

Kľúčové slová: algatan, spermie, králik, motilita, antioxidantyBack to list of accepted papers