Identifikácia dôležitých aktivít pomocou rozhodovacích stromov

Juraj Obonya

Abstrakt


Vzdelávanie je proces, ktorý vo veľmi širokom spektre nadobúda na svojom uplatnení. Na základe toho sme použili analýzy a metódy z data mining-u. Pomocou nich dokážeme identifikovať slabé a silné stránky celého systému a konceptuálnej náplne. Súčasné LMS systémy majú veľké uplatnenie vo vyučovaní. V našom článku sa zameriavame predovšetkým na analýzu dát z konkrétneho LMS systému, ktorý zaznamenáva činnosť a výsledky študentov počas vyučovacieho procesu. Celý vyučovací proces je oveľa zjednodušený, keď máme určitý systém na manažovanie jednotlivých aktivít. Avšak zo strany učiteľa je takmer najťažšou úlohou nastaviť, určiť a skonštruovať obsah celého kurzu. Preto je veľmi dôležitá identifikácia vhodnosti jednotlivých aktivít pre študentov v kurze. Náš článok sa zameriava na klasifikáciu jednotlivých kľúčových aktivít v systéme LMS Moodle, v rámci ktorého vyextrahujeme údaje o splnení a hodnotení týchto aktivít. Pomocou rozhodovacích stromov klasifikujeme, ktoré konkrétne aktivity sú kľúčové a majú dopad na výsledné hodnotenie študenta.Back to list of accepted papers