Multimediálna podpora technického vzdelávania

Lukáš Kostolanský

Abstrakt


Moderná škola sa nezaobíde bez moderných technológií, ktoré reprezentujú internet a multimédiá. Multimediálne technológie vo vzdelávaní sa stávajú v súčasnej sfére vzdelávacích trendov neoddeliteľnou súčasťou edukačného procesu. Príspevok poskytuje informácie o multimédiách a ich využití v technickom vzdelávaní. Cieľom príspevku je definovať a popísať pojem multimédiá a nástroje pre tvorbu multimédií.  Praktická časť príspevku sa zameriava na problematikou tvorby obsahu e-learningového kurzu podporujúceho tvorbu multimediálnych pomôcok využiteľných vo vzdelávaní. Charakterizuje stanovený výskumný problém, použité metódy a výskumnú vzorku. Pomocou výskumu a jeho analýzy zisťuje vplyv nami vytvoreného e-learningového kurzu Multimédiá vo vzdelávaní na dosiahnuté výsledky študentov ako budúcich pedagógov a zo zistení vyvodzuje odporúčania pre prax.
Kľúčové slová : multimédiá, multimediálne nástroje, podpora vzdelávania, e-learningBack to list of accepted papers