Využitie informačných komunikačných technológií ako súčasť motivácie v geografii

Barbora Balková

Abstrakt


Príspevok je zameraný na aktuálny rozvoj moderných technológií vo vzdelávaní a využívanie IKT vo vyučovacom procese geografie. Je orientovaný na prácu s interaktívnym programom Alf, ktorého súčasťou je aj interaktívna tabuľa. Obsahuje úlohy  rôzneho typu pre žiakov vyššieho stupňa vzdelávania ISCED 3, a to konkrétne z tematického celku fyzická geografia Slovenska. Úlohy sú vytvorené tak, aby slúžili na precvičovanie a hodnotenie vedomostí z tém daného tematického celku v motivačnej alebo fixačnej fáze vyučovacieho procesu. Zároveň je kladený dôraz na primerané a správne formulované zadania. Snahou bolo čo najefektívnejšie využiť prácu s týmto druhom IKT, aby bol vyučovací proces atraktívnejší a zaujímavejší.

Kľúčové slová: IKT, informatizácia, digitalizácia, program Alf, interaktívna tabuľa, geografiaBack to list of accepted papers