Bystruškovité (Carabidae) vybraných plôch okolia obce Lednické Rovne (Slovensko)

Filip Kucej

Abstrakt


Výskum bystruškovitých sme uskutočnili na dvoch rôznych biotopoch v Bielych Karpatoch. Jedným bol les tvorený bukom a borovicou (bez antropogénneho zásahu) a druhým biotopom bolo rúbanisko (s jednoznačne vysokým ľudským zásahom.) Počas výskumu sme odchytili 1 834 jedincov z čeľade Carabidae patriacich ku 12 druhom. Analýzou hlavných komponentov (PCA) sme zisťovali väzbu druhov k biotopom. Rarefakčnou krivkou sme predikovali nárast počtu druhov na rúbanisku.Back to list of accepted papers